413
دکتر سلمان ساکت در محل کتابخانه ی قطب علمی فردوسی... گفت خوشحالیم که همت بلند دکتر ساکت ختم ...


829
میرنگاران - دکتر سلمان ساکت - هزاران شعر هزاران شاعر - میرنگاران


392
میرنگاران - در خاطر منی - هزاران شعر هزاران شاعر - میرنگاران


898
اگر به دکتر سلمان ساکت مراجعه داشته اید: جهت معرفی توانایی های پزشک و تشکر از ایشان، با ...


775
دکتر سلمان ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در نشست مدیران موزه های ...


475
در این سفر دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به همراه دکتر سلمان ساکت از مناطق دیدنی و گردشگری ...


889
دکتر سلمان ساکت گفت: توجه به کتاب هیچ‌گاه جنبه اقتصادی صرف نداشته و در طول دوران تمدن ...


583
رسالۀ دکتر سلمان ساکت با عنوان تصحیح کیمیای سعادت (ربع عبادات) اثر برگزیدۀ سومین دورۀ جایزۀ ...


591
جستجو در مقالات و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


451
چون من در این دیار: جشن نامه استاد دکتر رضا انزابی نژاد( 2010) به کوشش: محمدرضا ...


106
دکتر سلمان ساکت نمایش پروفایل پزشک دکترای حرفه ای ... سلمان ساکت. جنسیت .


820
به گزارش الف کتاب، دکتر سلمان ساکت، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی ...


73
دکتر سلمان ساکت . استاد(ان) مشاور: دکتر عبدالله رادمرد . استاد(ان) داور:


902
در ادامه این نشست سلمان ساکت رئیس مرکز آثار ... راشد محصل، دکتر سلمان ساکت، پروفسور ...


44
رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه . جناب آقای دکتر سلمان ساکت / استادیار دانشکده ادبیات و ...


318
3- دکتر سلمان ساکت (گوناگونی مضامین در شعر بهار) پذیرایی


106
قصیده یکی از رایجترین قالبهای شعری از روزگاران کهن تا امروز بوده است، با این همه اغلب صاحب ...


893
- دکتر علی یونسی: دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت های ... - دکتر سلمان ساکت: ...


159
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی


648
شرکت دانشجویان استعداد برتر گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در نشست علمی ...