915
عبدالرحمان سمیط ... دست‌آورد انعکاسِ رسانه‌‌ای سوانح کولبری در گفت‌وگو با دکتر ...


506
عبدالرحمان سمیط، دعوتگری که‌ باعث ایمان‌آوردن ... دکتر محمّد صالح ابراهیمی دار فانی ...


142
عبدالرحمان سمیط، دعوتگری که‌ باعث ایمان‌آوردن میلیونها انسان ... (دکتر سید احمد هاشمی)


636
دکتر محمد حمید الله به اندازه امکان و توانایی خود نصوص ... عبدالرحمان بن عوف، فردي خبيث و ...


910
اشعری قمی، سعدبن عبدالله، المقالات والفرق، تصحیح دکتر ... بن ابی سمیط بودولذا به ...


445
شهید عبدالرحمان سلیمان ... نقل نوشته ی دکتر ... سلیمان ـ عشیره ال سمیط ـ عشیره سواری ـ عشیره ...


79
خدایا مرا از کسانی که به جای عبرت گرفتن از تاریخ به پرستش تاریخ روی آوردند قرار مده ...آمین


735
منابع ضروری و مهم این گرایش متعاقباً توسط دکتر ... سمیط به سمیطیه ... ابو عبدالرحمان ...