632
بدخشان یا بذخشان ولایتی است در شرق کشور و متصل بترکستان شرقی، مرکز آن امروزه فیض آباد است ...


18
جاده حلقوی یا سرک حلقوی افغانستان پروژهای است به طول حدود ۳۳۶۰ کیلومتر که ۱۶ ولایت ...