345
>>> خیلی زیبا ولی حکومت در طول 8 سال هیچ کاری در بدخشان نکرد. چهار چاپلوس و دزد بدخشانی را ...


880
جاده حلقوی یا سرک حلقوی افغانستان پروژهای است به طول حدود ۳۳۶۰ کیلومتر که ۱۶ ولایت ...