579
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی. ... جمهوری اسلامی از مردم ... داشتند به رای آری ...


557
خدماتی که نظام اسلامی و جمهوری اسلامی به ایران و ملت ایران ... که یکی از آنها به رای مردم و ...


819
... دولت امانت دار واقعی رای مردم ... مقطع، اقتدار به موقعی از جمهوری اسلامی به نمایش ...


184
بقای جمهوری اسلامی به اعتماد عمومی و اعتقاد مردمی وابسته است و اعتقاد مردم به ... رأی به ...


847
... دولت امانت دار واقعی رای مردم ... مقطع، اقتدار به موقعی از جمهوری اسلامی به نمایش ...


745
... مردم تنها راه نجات از ... بیداری اسلامی ... رای مردم به جمهوری اسلامی برای رهایی ...


570
فرهنگ و هنر مناسبتها در ایران و جهان12 فروردین ماه و رای مردم به جمهوری ... رای به جمهوری اسلامی


264
... همسایگان جمهوری اسلامی ایران ... اسلامی به فضل خدا ... در برابر رای مردم است و ...


953
... از رای مردم ... جمهوری و شوراهای اسلامی شهر ... اقتدار جمهوری اسلامی را به ...


378
... که طی آن ۹۸/۲ درصد مردم ایران به «جمهوری اسلامی ... رای به جمهوری اسلامی توسط اکثریت ...


599
این جانب به جمهوری اسلامی رأی می دهم و از ... از نظام جمهوری به «حکومت مردم بر مردم» تعبیر ...


719
... زیرساختی جمهوری اسلامی به مردم در مقایسه با ... شکستن نتیجه رأی مردم در ...


817
... و رهبر جمهوری اسلامی در ... یابند و مردم را به دادن رای ... مردم به شرکت ...


897
... گویم مردم به چه کسی رای بدهند ... انقلاب اسلامی، به معنای ... جمهوری اسلامی ایران ...


700
... در دوازدهم فروردین پنجاه و هشت به حکومت جمهوری اسلامی رای ... رأی مردم در ...


407
... داشته باشند و به فرد اصلح رای ... مردم به فردی که به فکر ... جمهوری اسلامی ...


7
... سلطنتی پیشین، به جمهوری اسلامی رای ... بزرگی از مردم به "جمهوری اسلامی" رای می داد ...


153
... دولت امانت‌دار واقعی رای مردم خواهد ... تحقق این امر، اقتدار جمهوری اسلامی به نمایش ...


596
... کنندگان به «جمهوری اسلامی» رأی ... اساسی حکومتی که مردم به آن رأی مثبت دادند ...


999
... می‌کنند که رای مردم حق الناس است و ... انتخابات در جمهوری اسلامی به خاطر ...