969
... اعتنای نظام اسلامی به رای و ... *رای مردم در نظام اسلامی ... رای مردم در نظام جمهوری ...


208
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی. ... جمهوری اسلامی از مردم ... داشتند به رای آری ...


422
انتخابات جمهوری اسلامی و ... رای مردم رفتار ... واقعا به حال مردم و مخصوصا ...


732
فرهنگ و هنر مناسبتها در ایران و جهان12 فروردین ماه و رای مردم به جمهوری ... رای به جمهوری اسلامی


975
... نظام اسلامی با رای مردم ... به رای مردم بدون ... جمهوری در پاسخ به این که ...


358
... کنندگان به «جمهوری اسلامی» رأی ... اساسی حکومتی که مردم به آن رأی مثبت دادند ...


180
بقای جمهوری اسلامی به اعتماد عمومی و اعتقاد مردمی وابسته است و اعتقاد مردم به ... رأی به ...


362
رای مردم در ... ۹۶ اقبال مردم به ... ریاست جمهوری اشاره کرد. مردم بعد از ...


884
... که طی آن ۹۸/۲ درصد مردم ایران به «جمهوری اسلامی ... رای به جمهوری اسلامی توسط اکثریت ...


448
... اسلامی در بدو ورود به ... به رای مردم بدون ... جمهوری اسلامی ایران ...


959
... اسلامی در بدو ورود به ... به رای مردم بدون ... جمهوری اسلامی ایران ...


459
وب سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی:: ... سفر رییس جمهوری به استان ... رای مردم در نظام جمهوری ...


207
... در دوازدهم فروردین پنجاه و هشت به حکومت جمهوری اسلامی رای ... رأی مردم در ...


316
... اعتنای نظام اسلامی به رای و ... *رای مردم در نظام اسلامی ... رای مردم در نظام جمهوری ...


817
... و رهبر جمهوری اسلامی در ... یابند و مردم را به دادن رای ... مردم به شرکت ...


196
... اسلامی ایران به جمهوری اسلامی رأی آری داد اگر در ... به مردم کرمان از قدیم ...


193
اخبار روز اخبار سیاسی اخبار دولت مردم با رای آری ، نظام جمهوری اسلامی ... به رای و اعتماد مردم ...


738
این جانب به جمهوری اسلامی رأی می دهم و از ... از نظام جمهوری به «حکومت مردم بر مردم» تعبیر ...


266
... فروردین و رأی تاریخی به نظام جمهوری اسلامی را زمینه ... رای تاریخی مردم در ۱۲ فروردین ...


650
« در حکومت اسلامی رای مردم هیچ ... اگر در جمهوری اسلامی تا کنون ... بسا اصلا به رای مردم ...