32
نکاتی درباره قمار( رولت) مقدمه :قمارمانند بسیاری ازپدیده ها ازتاریخ دقیق وروشنی برخوردارنیست.