496
معلمان شرکتی مظلوم ترین معلمان تاریخ - ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت - - معلمان شرکتی مظلوم ترین معلمان تاریخ


583
... اختصاص یافت ... اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی ... از سال 95 بدهی ...


704
در بودجه 95، چند ردیف به موضوع مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان و افزایش دریافتی های شاغلان از طریق اجرای رتبه بندی و توسعه عدالت آموزشی اختصاص داده شده است.


763
... ردیف ویژه ی عدالت آموزشی ... اختصاص یافت در ... ردیف بودجه ویژه برای ...


915
... برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 و ...


563
... به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای ... گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی و ... در بودجه سال 95 ردیف ...


676
در حال حاضر عدالت در ... مجلس برای اختصاص ردیف بودجه ... بررسی بودجه سال 95 در ...


925
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ...


576
بودجه 95 + دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 ... و در ردیف ... به ویژه در بخش ...


843
... تصمیم بر این است که در سال 95 بخش ... عدالت آموزشی در کشور ... های ویژه‌ مالی برای ...


497
... تصمیم بر این است که در سال 95 بخش ... عدالت آموزشی در کشور ... های ویژه‌ مالی برای ...


28
با تصویب مجلس در قالب لایحه بودجه سال 97 750 میلیارد ریال به آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص یافت


274
... بر اساس ردیف های مندرج در قانون بودجه سال 96 ... سال 95 تخصیص یافت. ... اختصاص سهام عدالت ...


329
بودجه 95 + دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 ... بودجه سال 1395 برای طرح در ... و در ردیف ...


185
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


970
100 میلیارد تومان برای کمک به زندانیان نیازمند اختصاص یافت ... ردیف بودجه ... در سال 1394 برای ...


875
... در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف ...


948
... این افزایش از سال گذشته با اختصاص یک ردیف بودجه ... آموزشی در ... بودجه سال 95 کشور برای ...


307
اعمال سهمیه می‌تواند عدالت آموزشی را ... برای اختصاص بودجه ... در یک سال ۳۳ هزار ...


763
اختصاص ردیف اعتباری برای ... ردیف ملی در بودجه سال آینده به طرح ملی گیاهان دارویی اختصاص یافت ...