297
... بلوچستان اختصاص یافت ... و اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی سه ... سایپا در سال 95 ...


526
ردیف ویژه برای عدالت ... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص ... در بودجه سال 95 ...


92
... در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی ... امر اختصاص دادیم که سال ...


123
سال اقتصاد ... ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای ...


471
... ای برای عدالت آموزشی در ... بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای ... در بودجه سال 95 چند ردیف ...


191
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال 95 اختصاص یافت; ... پیش بینی افزایش سود در سال 95;


910
... ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت. دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی ...


373
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ... هزینه شود که این میزان به سه درصد افزایش یافت. ...


12
... عنوان توسعه عدالت آموزشی ... شد تا دولت یک ردیف بودجه مستقل تحت ... در سال 95 ؛ مردم پاسخ ...


424
... به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای ... گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی و ... در بودجه سال 95 ردیف ...


385
... به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای ... گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی و ... در بودجه سال 95 ردیف ...


530
... عدالت آموزشی که در ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ... سال 95 نیز ردیف هایی برای ...


734
اختصاص ردیف بودجه‌ای برای ... تومان برای آن اختصاص یافت. ... اینکه در بودجه سال ...


564
ردیف ویژه برای عدالت ... از اختصاص ردیف ویژه برای عدالت اموزشی در بودجه سال 95 برای ...


325
... پرداخت همه مطالبات فرهنگیان تا پایان سال/ردیف بودجه برای پاداش خدمت ... خبر20 در تلگرام .


647
... برای عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ای برای اجرای عدالت آموزشی اختصاص ...


27
... عدالت آموزشی برای ... که در برنامه بودجه سال 95 ... در بودجه 1395 ردیف ویژه ...


351
... و عدالت آموزشی» برای ... سال گذشته ردیف بودجه ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...


647
... ویژه عدالت آموزشی ... سال 95 با اختصاص یک ردیف ویژه ... در بودجه سال آینده برای ...


313
... اختصاص بودجه ویژه برای «تبریز 2018» و همچنین بازار تبریز در بودجه سال ... ردیف بودجه ...