896
اندازه گیری نقطه جوش. تعریف نقطه جوش:نقطه جوش دمایی است که در آن دما, فشار بخار جسم مایع با ...


686
برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک