978
علی‌رضا پهلوی پنجمین یا ششمین فرزند و دومین پسر و آخرین فرزند رضا شاه پهلوی و تاج‌الملوک ...


249
محمدرضا پهلوی ; دوران: از ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷: تاجگذاری: ۴ آبان ۱۳۴۶ کاخ گلستان ...