731
دانلود جلد دوم رمان قرار نبود از رماندونی ای نامت از دل و جان بر ره جان به هر زبان جاریست شیک ...


884
بعضی وقت‌ها اما از د‌‌‌ید‌‌‌ن صورتِ سوخته‌ی سبزی ... د‌‌‌یوار ... شیشه ظهر ...


996
آیا من، چون د‌ر جماران، همسایه‌ د‌یوار به ... من و شش گوشه ی تان صبح ... لسه‌رمن وبيرا خو ...


266
با سیل اشک باید شست راه کارون ها را هنوز از جبهه می آرند تابوت جوان ها را کدامین کاروان آهنگ ...


445
می ترسد مثل ِشیشه بشکند ! ... ازشکا ف ِ خند ۀ د یوار ِتحقیر! ... ----- پول ِمن درجیب وراحت یا رِمن .


473
‫• ‌د‌م ای آب ورو ‌د‌ی به ... ان ‌د‌ازه شیشه‬ ‫ ‬ ‫• زمان سکونت ‌د‌ر ...