69
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... عکس/ رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه


785
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و بر ... اب برای کارهای ...


684
... رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... شده برای ورودی به مخزن سد ...


337
رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ... دریاچه ارومیه; رهاسازی آب ... عکس ...


483
عکس » عکس (تصاویر ... برای احیای دریاچه ارومیه ... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی 70 ...


829
رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه ; رهاسازی آب سد بوکان برای احیای ... عکس: سید ...


976
آغاز سانسور عکس ... احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ...


229
... احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه شده، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از ...


194
... همچنین رهاسازی آب از سد ... رهاسازی از سد بوکان 70 ... احیای دریاچه ارومیه برای ...


402
... برای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد ... احیای دریاچه ارومیه از ...


767
... احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه شده، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از ...


573
... همچنین رهاسازی آب از سد ... رهاسازی از سد بوکان 70 ... احیای دریاچه ارومیه برای ...


639
... برای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد ... احیای دریاچه ارومیه از ...


652
... آب برای احیای دریاچه ارومیه آغاز شده و برنامه‌ریزی شده با ادامه رهاسازی آب از این سه سد ...


443
ستاد احیای دریاچه ارومیه. ... رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه ... عکس/ دریاچه ارومیه ...


956
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... احیای دریاچه ارومیه+عکس: ... ها برای سال 95 ...


811
... ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ورودی 70 ... عکس ...


279
آب سد بوکان به سمت دریاچه ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... رهاسازی آب از سد بوکان با ...


844
... احیای دریاچه ارومیه ... آب شور دنیا است. عکس: ... رهاسازی آب از سد بوکان با ...


147
رهاسازی آب سد بوکان ... در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... عکس / بازیگر ...