368
مبارزان راه سوسياليسم، نخست بايد خود را مجهز به سلاح اخلاقيات كنند و نمونه باشند تا مردم حرف و عمل آنان را بپذيرند و حمايتشان كنند.


323
از آنجا كه در قرن هجدهم و نوزدهم در اروپا يكي از مسائل مورد توجه روشنفكران و ... و سوسياليسم ...


73
ترجمه‌ي «در سنگر آزادي» فون هايك و نيز مقاله‌ي «روشنفكران و سوسياليسم» او در كتاب «خِرد ...


187
نویسنده: مائوزِدون بخشی از متن: تضادهای بين ما و دشمن، تضادهای آنتاگونيستی هستند. تضادهای درون خلق، اگر منظور تضادهای بين زحمتكشان باشد، غير آنتاگونيستی هستند، حال‌آنكه تضادهای بين طبقات ...


659
كُنش سياسی هم به برساختن سوسياليسم و هم ــ و شايد ... من مفهوم روشنفكران را فراتر از ...


858
روشنفكران ايرانی و ... يكی از پيروان لوكاچ و بنيان‌گذاران مكتب مجارستانی سوسياليسم با ...


905
لنين ميان سوسياليسم و كمونيسم به مثابه دو نظام ... روشنفكران كمونيست زيارت قبور مقدس در ...


626
گروه ديگر، تحقق سوسياليسم و برابري انسان‌ها را ... روشنفكران چپگراي اروپاي شرقي ...


794
احسان طبري نمونه‌ي بارز روشنفكران چپ ايراني ... پرداز سوسياليسم مي‌دانند، و از غرائب آن ...


39
دریافتی: درباره‌ی مسئله‌ی حل صحيح تضادهای درون خلق نویسنده: مائوزِدون بخشی از متن: تضادهای بين ما و دشمن، تضادهای آنتاگونيستی هستند.


537
در بيان ماركس و انگلس، واژه‌هاي كمونيسم و سوسياليسم يك ... بر گردن نفوذ روشنفكران بورژوا به ...


3
پرسش و پاسخ ... (استاد مطهري و روشنفكران ... اگزيستانسياليسم ، پراگماتيسم و سوسياليسم مي ...


508
دومين تقابل نيز در ميان جماعت مسلمان بين روحانيون سنتي و روشنفكران ... گرايي و سوسياليسم ...


522
با اين افكار و آرمان هاى دكتر شريعتى و به همت “روشنفكران دينى” و ... سوسياليسم و ...


36
كسي كه در ازاي همكاري و مشاركت روشنفكران جوان ... ميشل كروزير همچنين در گروه " سوسياليسم ...


185
دستگاه امنيتي و سركوب آن زمان به خصوص براي روشنفكران و اهل قلم و ... داري و سپس سوسياليسم ) ...


844
تاريخ مدرن سياسى ايران از آموزه‌هاى راديكال و انقلابى كه عمدتا توسط حزب توده و متاثر از تجربه انقلاب‌هاى سوسياليستى وارد ايران شد تاثيرات تعيين‌كننده‌اى پذيرفته است.


494
روشنفكر امروز افغاني و جهان متفاوت‌ گفت و شنود با داکتر سید عسکر موسوی استاد دانشگاه اکسفورد لندن


726
نقش چشمگير حزب توده در تربيت روشنفكران ايران موجب شد تا بسيارى قادر به درك و پذيرش ...


800
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب- پديده تكوين دولت – ملت(Nation-State) و پيدايش ناسيوناليسم در ايران از جمله مسائل شايان توجه در ايران به شمار مي رود كه پيرامون آن محققان و پژوهشگران مسائل جامعه ...