489
روش تدريس به شيوه مشاركتي cooperative learning هدف تدريس. هدف تدريس افزايش توانايي يادگيري است.تدريس خوب به معناي كمك به خوب ياد گرفتن شاگردان است .معلمان موفق تنها ارائه دهندگان دانش نيستند بلكه آنان به شاگردان خود نحوه استفاده ...


908
اموزشی - نگرشي بر روش هاي تدريس مشاركتي - اموزشی


962
از ميان اين روش ها، نگارنده دو روش :" کارايي تيمي " و " حل مسأله " را با توجه به مسائل آموزشي ايران ، براي تدريس زبان انگليسي مناسب تشخيص داده است و از بين اين دو ، روش کارايي تيمي را جذاب تر مي ...


87
از سوي ديگر ماهيت يادگيري توليد دانش در فرايند اجتماعي را توجيه مي كند . از اين رو فهم چهار چوب مفهومي و ساختار كلاس مشاركتي براي تحقق يادگيري مشاركتي ضروري است .


776
چکیده: يادگيري مشاركتي يكي از جايگزين هاي مناسب براي روش هاي تدريس مرسوم است. هدف كلي این تحقیق پژوهشي كه بر اساس يافته هاي آن تهيه شده، بررسي ميزان اثربخشي يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي ...


370
قیل وقال مدرسه - روش های تدریس مشارکتی - مدرسه، آموزش ابتدایی،نمونه سؤال،روش تدریس و مطالب آموزشی سودمند


7
روش تدريس كارگاهــــي يكي از روشهاي موثر ياددهي و يادگيري است كه در بيشتر موارد با روش سخنراني,سمينار, كنفرانس و سمپوزيوم يكسان بكار برده مي شود. براي درك بهتر روش كارگاهي ابتدا به مفاهيم ذكر ...


789
درقسمت دوم به بيان روش‌هاي تدريس رايج و شناخته شده در آموزش عالي اشاره شده است. در قسمت سوم به معرفي تفصيلي روش تدريس مشاركتي، گام‌ها و اصول حاکم بر آن اشاره شده است. در قسمت چهارم به نقاط قوت ...


380
روش تدريس به شيوه مشاركتي cooperative learning هدف تدريس هدف تدريس افزايش توانايي يادگيري است.تدريس خوب به معناي كمك به خوب ياد گرفتن شاگردان است .معلمان موفق تنها ارائه دهندگان دانش نيستند بلكه آنان به شاگردان خود نحوه استفاده ...


521
پرسش از دانشجو یان جهت رضایت آنها از اجرای روش مشارکتی و میزان کارایی آن در مقایسه با دیگر روش های تدریس . 10 دقيقه


473
پرسش از دانشجو یان جهت رضایت آنها از اجرای روش مشارکتی و میزان کارایی آن در مقایسه با دیگر روش های تدریس . 10 دقيقه


323
عنوان مقاله: تحول ناشي از تدريس مشاركتي از نوع جيگ ساو در وضعيت سنتي تدريس دانش آموزان پايه ... دادن تاثير الگوهاي جديد تدريس در تحقق اهداف آموزشي و مقايسه آن با روش تدريس سنتي آسان مي سازد. كليد واژه: تدريس، تدريس مشاركتي ...


347
دانلود پروپوزال بررسی روش هاي ياددهي و يادگيري علوم تجربي و روشهاي تدريس و آموزش علوم تجربی


337
در قسمت سوم به معرفي تفصيلي روش تدريس مشاركتي، گام‌ها و اصول حاکم بر آن اشاره شده است. در قسمت چهارم به نقاط قوت و ضعف روش تدريس مشارکتي در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي پرداخته شده است. و در قسمت پنجم نيز پژوهش‌هاي داخلي و ...


395
به همين دليل اين مطالعه با هدف مقايسه دو روش تدريس سخنراني و مشاركتي در ميزان يادگيري دانشجويان انجام شد.


64
معلمان اثربخش در تدريس مفاهيم جديد، روش عرضه فعال را دنبال مي‌كنند، فرصت‌هاي مناسبي براي دانش‌آموزان در تمرين به كار بردن مفاهيم جديد فراهم مي‌كنند، و آن‌ها را در اختيار دانش‌آموزان ...


789
روش تدريس : يادگيري مشاركتي موضوع درس : سنگها هدف كلي : آشنايي با سنگها و كاربرد ارزش آن در زندگي روز مره


157
در اين نوشتار سعي شده است كه با تعدادي از روش هاي كاربردي در تدريس پرداخته شود و بيشتر تاكيد بر روش هاي مشاركتي و روش هاي فعال تدريس مي باشد .


532
اين روش پس از مطالعه درس توسط شاگردان ويا پس از تدريس درس با شيوه اي ديگر، به عنوان يك روش مكمل استفاده مي شود مراحل اين روش:


81
طنین تربیت - روش تدريس تعاملي - مسائل تربیتی واجتماعی