183
آزمون چند دامنه ای دانکن (معرفی آزمون های مقایسه میانگین ها با تحلیل خروجی نرم افزار آماري)


914
روندهای مقایسه چندگانه روش چند دامنه ای دانکن آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آزمودن فرضیه ها . .


32
آزمون چند دامنه ای دانکن: ... های آماری با نرم افزار های مختلف آماری و مشاوره در مورد انواع روش های نمونه گیری، توسط متخصصان گروه آماردانان ایران زمین در سریعترین زمان و با کمترین هزینه درخواست انجام آزمون. به اشتراک ...


399
معرفی آزمون های مقایسه میانگین ها با تحلیل خروجی نرم افزار آماری: آزمون چند دامنه ای دانکن


763
انجام تحلیل آماری پایان نامه - تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش چند دامنه ای دانکن (duncan) - انجام فصل چهارم پایان نامه+تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SPSS


271
آزمون چند دامنه ای دانکن یکی از متداولترین آزمونها برای مقایسه ی تمام جفت میانگین هاست و بر خلاف آزمون کمترین تفاوت معنی دار LSD و آزمون دانت dunnett که تنها پس از معنی دار بودن F قابل استفاده اند، آزمون دانکن را همیشه حتی ...


779
علت این که به این روش چند دامنه­ای می­گویند این است که در روش دانکن برای مقایسه دو به دوی میانگین­ها یک عدد مشخص محاسبه می­شود.


681
روش حداقل اختلاف معنی ... قابلیت شناسایی مناسب تفاوت های واقعی را با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن گزارش کردند. منبع :خلاصه ای بر طرح و تجزیه آزمایش ها . نوشته داگلاس سی . مونت گومری ترجمه محمدرضا دهقانی نشرپلک . براي ...


195
معرفی ازمونهای مقایسه میانگین ها با تحلیل خروجی نرم افزار اماری : ازمون چند دامنه ای دانکن. یکی از اساسی ترین سوالات در یک تحقیق، مقایسه ی میانگین یک شاخص دردو یا چند …


917
در این روش از جامعه نمونه ای به حجم n گرفته شده و نسبت کسانی را که دارای ویژگی مورد نظر هستند ، محاسبه می شود . فرضیه صفر به صورت


316
در این روش از جامعه نمونه ای به حجم n گرفته شده و نسبت کسانی را که دارای ویژگی مورد نظر هستند ، محاسبه می شود . فرضیه صفر به صورت


768
یکی از اساسی ترین سوالات در یک تحقیق، مقایسه ی میانگین یک شاخص دردو یا چند گروه می باشد


383
آن ها همچنین قابلیت شناسایی مناسب تفاوت های واقعی را با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن گزارش کردند. روش‌های تحلیل داده‌ها با amos و lisrel


549
روش انجام آزمون دانکن در spss با کمک جدول دانکن، مقادیر r_a (p,f) برای دامنه های معنی دار محاسبه می شود که p= 1,2,3,…,a سطح معنی دار بودن و f درجّۀ آزادی خطا است:


22
تجزیه و تحلیل­های آماری داده­های مورفولوژیک و فیزیولوژیک شامل تجزیه واریانس، مقایسه میانگین­ها به روش آزمون چند دامنه­ای دانکن و تعیین همبستگی بین صفات با استفاده از نرم افزار SAS ver. 9.1 انجام ...


156
کلیه مقایسات به روش آزمون چند دامنه ای دانکن و با حداقل دامنه معنی دار (lsr ۱%) انجام شد. نتایج نشان می‌دهند که ارقام مربوط به گونه‌های فستوکا، لولیوم و پوا به ترتیب دارای بیشترین مقاومت در ...


192
حروف غیر مشابه در هر ستون به مفهوم اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال 5% به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن می‌باشد 2 1


326
آزمون دانکن. در این ازمون، که به آزمون چند دامنه ای دانکن نیز معروف است ، چنان چه قدر مطلق اختلاف میانگین های مورد مقایسه بزرگ تر یا مساوی r_α (s_¯x ) باشد، اختلاف بین میانگین های مورد مقایسه معنی دار است.


671
شکل 1- مقایسه اثر آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف در روش dpph. p<0.05 ) آزمون چند دامنه ای دانکن) w) :آب، m:متانول، e:اتانول، :aاستن) میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها در روش frap: در روش استفاده از امواج فراصوت بیشترین و کمترین میزان ...


433
نتایج بعد از تجزیه و تحلیل آماری به روش چند دامنه ای دانکن نشان داد افزودن آنزیم آلفا آمیلاز به خمیر سبب کاهش مدت زمان توسعه خمیر، مقاومت خمیر، جذب آب …