654
معرفي آزمون مقايسه ميانگين ها، آزمون چند دامنه اي دانکن (Compare Means Test -Duncan)‌ - خروجي نرم افزار ...


508
تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش چند دامنه ای دانکن (duncan)


303
با کمک جدول دانکن ... برای دامنه های معنی دار محاسبه ... انواع روش های تحلیل خوشه ای در ...


471
روش های مقایسه میانگین متنوع می باشند که محقق بسته به هدف یکی از ... ، چند دامنه ای دانکن ...


487
تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش چند دامنه ای دانکن (duncan)


751
معرفی آزمون های مقایسه میانگین ها با تحلیل خروجی نرم افزار آماری: آزمون چند دامنه ای دانکن ...


213
آزمون چند دامنه ای دانکن یکی از متداولترین آزمونها برای ... روش مقایسه چند دامنه ای ...


199
در همین راستا روش های متنوعی برای مقایسه ی میانگین بین گروه ها ... آزمون چند دامنه ای دانکن: ...


312
علت این که به این روش چند دامنه­ای می­گویند این است که در روش دانکن برای مقایسه دو به دوی ...


687
در این روش از جامعه نمونه ای به حجم n گرفته شده و نسبت کسانی را که دارای ویژگی مورد نظر ...


677
آزمون چند دامنه ای دانکن: دیگر روشی که به طور وسیع برای مقایسه ی همه جفت میانگین ها مورد ...


208
معرفي آزمون مقايسه ميانگين ها، آزمون چند دامنه اي دانکن (Compare Means Test -Duncan)‌ - خروجي نرم افزار ...


511
تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی ... کلیه مقایسات به روش آزمون چند دامنه ای دانکن و با ...


390
روش حداقل ... قابلیت شناسایی مناسب تفاوت های واقعی را با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن ...


247
آزمون دانکن. در این ازمون، که به آزمون چند دامنه ای دانکن نیز معروف است ، چنان چه قدر مطلق ...


339
ارزیابی شاخص‌های انرژی در تولید گندم آبی با روش‌های خاک ... از آزمون چند دامنه‌ای دانکن ...


279
4- روش ناپارامتری می توانند برای محدوده ی گسترده ای از شرایط و ... آزمون چند دامنه ای دانکن.


933
اثر ضدباکتریایی چند اسانس ... کشی از روش رقت لوله‌ای ... چند دامنه‌ای دانکن ...


734
... و دقت روش ها از آزمون چند دامنه ای دانکن ... ترین روش فاصله ای اندازه گیری تراکم و ...


221
روش‌های فاصله‌ای ... محاسبه شده و به‌منظور مقایسه دقت روش‌ها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن ...