791
معرفي آزمون مقايسه ميانگين ها، آزمون چند دامنه اي دانکن (Compare Means Test -Duncan)‌ - خروجي نرم افزار spss |داراي نمادهاي اعتماد الکترونيک و ساماندهي


626
در همین راستا روش های متنوعی برای مقایسه ی میانگین بین گروه ها ... آزمون چند دامنه ای دانکن : ...


13
با کمک جدول دانکن، مقادیر r_a (p,f) برای دامنه های معنی دار محاسبه می شود که p= 1,2,3,…,a سطح معنی دار بودن و f درجّۀ آزادی خطا است:


263
انجام تحلیل آماری پایان نامه - تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش چند دامنه ای دانکن (duncan) - انجام فصل چهارم پایان نامه+تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SPSS


569
آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش چند دامنه ای دانکن (duncan) در spss


824
آزمون چند دامنه ای دانکن یکی از متداولترین آزمونها برای مقایسه ی تمام جفت میانگین هاست و بر خلاف آزمون کمترین تفاوت معنی دار LSD و آزمون دانت dunnett که تنها پس از معنی دار بودن F قابل استفاده اند ...


762
در این حالت ، مقایسه میانگین گروه های مختلف توسط روش آماری ... آزمون چند دامنه ای دانکن: ...


103
وبلاگ جامع مدیریت رسول حسن زاده - معرفی ازمونهای مقایسه میانگین ها با تحلیل خروجی نرم افزار اماری : ازمون چند دامنه ای دانکن - خوش آمدید


982
در همین راستا روش های متنوعی برای مقایسه ی میانگین بین گروه ها ... آزمون چند دامنه ای دانکن : ...


788
آزمون چند دامنه ای دانکن یکی ... تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش چند دامنه ای دانکن .


657
علت این که به این روش چند دامنه­ای می­گویند این است که در روش دانکن برای مقایسه دو به دوی ...


838
روش حداقل ... قابلیت شناسایی مناسب تفاوت های واقعی را با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن ...


440
تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی ... کلیه مقایسات به روش آزمون چند دامنه ای دانکن و با ...


798
در این حالت ، مقایسه میانگین گروه های مختلف توسط روش ... از آزمون چند دامنه ای دانکن ...


769
روش ‌های ... قابلیت شناسایی مناسب تفاوت های واقعی را با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن ...


739
پس از تجزیه داده ‌ها، میانگین­ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح ... روش تغذیه × چند ...


97
نتایج بعد از تجزیه و تحلیل آماری به روش چند دامنه ای دانکن نشان داد افزودن آنزیم آلفا ...


670
تجزیه کلاستر با استفاده از روش وارد انجام ... به روش آزمون چند دامنه­ای دانکن و تعیین ...


541
آزمون دانکن. در این ازمون، که به آزمون چند دامنه ای دانکن نیز معروف است ، چنان چه قدر مطلق اختلاف میانگین های مورد مقایسه بزرگ تر یا مساوی r_α (s_¯x ) باشد، اختلاف بین میانگین های مورد مقایسه معنی ...


103
اثر ضدباکتریایی چند اسانس ... کشی از روش رقت لوله‌ای ... چند دامنه‌ای دانکن ...