457
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


821
محمدرضا دلپاک به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


597
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


11
بهمن حیدری، رییس هیئت مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد.


363
سیف الله صمدیان در یکصد و نود و یکمین جلسه هیات مدیره انجمن عکاسان ایران به عنوان رییس هیات ...


566
... سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران ...


252
بهمن حیدری رییس هیئت مدیره انجمن ... نایب رییس انجمن انتخاب ... سینمای ایران معرفی شد ;


403
سید صادق موسوی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران شد.


5
... به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... بازرس انتخاب شد ... تاسیس انجمن صدای سینمای ایران


19
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


742
... سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران ...


952
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


920
رییس انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما انتخاب شد


720
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


610
... ایران انتخاب شد. انجمن ... سینمای جوانان ایران شد ... رئیس هیأت مدیره و ...


2
انتخاب عضو هیات علمی واحد اصفهان به عضویت هیات مدیره انجمن ... به سینمای ایران باز شد - ...


235
... سینمای ایران انتخاب ... مدیره و بازرسان انجمن صنفی مدیران رسانه انتخاب اعضای هیات مدیره ...


714
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


580
... شد. به گزارش صدای ایران ... هیات مدیره سخنگوی انجمن ... مدیره این انجمن انتخاب ...


464
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.