619
مباحث اولیه; اهورامزدا; زرتشت; اشه; ایران; فرشتگان و شیاطین; امشاسپندان · ایزد; اهوراها · دیو; اهریمن


242
زرتشت اهورامزدا را سرچشمه آفرینش می‌داند و در مقابل او، آفریدگار یا فاعل شری وجود ندارد.


939
در سراسر گات ها اهورامزدا براي زرتشت يكتا خداي توانا آفريننده و دانا است كه در بالا ترين ...


759
تاریخ ما » معانی‌ اهورا 5-1- اشو زرتشت‌ خداوند را به‌ نامهای‌ اَهورا ، مَزدا ، اَشا یا تركیبی‌ از آنها و بیشتر به‌ نام‌ اَهورامَزدا و یا مَزدااَهورا و گاهی‌ هم‌ مَزدا اَشا خوانده‌ است ...


30
جهانگیر اوشیدری در سال 1299 در کرمان و در خانواده ای که پشت در پشت موبد بودند زاده شد. او خواهان درانداختن طرحی تازه در نظام مذهبی جامعه زرتشتی بود؛ وی …


50
خدا در دین زرتشت(اهورامزدا) درباره خدا در کیش زرتشتی سخن بسیار گفته شده و میشود گروهی معلوم الحال از راه گژاندیشی و ...


204
خدای زرتشت، اهورامزدا. پروفسور آسموسن درباره خدای زرتشت می گوید: «روح و فکر زرتشت در تسخیر خدای واحد، اهورا مزدا، بود.


728
نماد فروهر همان نماد اهورامزدا یا ایزد باستانی بالدار است.


982
اصول دین زرتشتی شامل تقابل اهریمن و اهورامزدا، بهشت و دوزخ و پل چینوت، وظیفه انسان در جهان، پایه های دین زرتشت، اثر انگره مینو و سپنتا مینو


226
عکس پروفایل تلگرام زرتشت و عکس پروفایل نماد فروهر و پروفایل زرتشت و فروهر و اهورامزدا


254
اصول دین زرتشتی شامل تقابل اهریمن و اهورامزدا، بهشت و دوزخ و پل چینوت، وظیفه انسان در جهان، پایه های دین زرتشت، اثر انگره مینو و سپنتا مینو


946
عکس پروفایل تلگرام زرتشت و عکس پروفایل نماد فروهر و پروفایل زرتشت و فروهر و اهورامزدا


878
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر نیایشها این عبارت به چشم می خورد: «خشنوتره اهورهه مزدا» یعنی به خشنودی اهورامزدا.


266
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است.در آغاز بیشتر نیایشها این عبارت به چشم می خورد: « خشنوتره اهورهه مزدا » یعنی به خشنودی اهورامزدا.


918
زرتشت در زمانی زندگی می کرد که حیات اجتماعی ایرانیان در حال ... اهورامزدا به معنای دانای ...


829
باورمندي به ايين بهي بر 10 چيز استوار است: 1 هستي و يكتايي اهورامزدا 2 رسالت و پيامبري اشو زرتشت


526
«باور دارم به دین مزدا پرستی که آورده زرتشت است. ... سپاس از سايت مفيد تون در سايه ى اهورامزدا ...


798
زال زر و مـا مسائل کنونی ما ، مسائل هزاره های ایرانست. « زال ِزَر» یا « زرتـُشت » « سیـمـرغ » یا « اهورامزدا»


589
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر نیایشها این عبارت به چشم می خورد: « خشنوتره اهورهه مزدا » یعنی به خشنودی اهورامزدا.


590
نظر اسلام و پیامبر گرامیمان درباره دین زرتشت ... زرتشت خداي معبود و متعال خود را "اهورامزدا ...