192
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در حال حاضر نمی توان گفت زمین خواری فقط توسط آقازاده ها انجام ...


849
سرایت زمین‌خواری از آقازاده‌ها به عامه مردم/ برخورد با 5 مدیر ارشد گلستان/ 10 برابر شدن زمین ...


20
از زمین خواری تا دریاخواری/ سرایت زمین‌خواری از آقازاده‌ها به عامه مردم/ برخورد با 5 مدیر ...


450
سرایت زمین‌خواری از آقازاده‌ها به عامه مردم/ برخورد با ۵ مدیر ارشد گلستان/ ۱۰ برابر شدن ...


279
زمین‌خواری از اقازاده‌ها به عامه مردم هم سرایت کرده/ برخورد با 5 مدیر ارشد گلستان/ 10 برابر ...


506
زمین‌خواری از اقازاده‌ها به عامه مردم هم سرایت کرده/ برخورد با 5 مدیر ارشد گلستان/ 10 برابر ...


467
زمین‌خواری از اقازاده‌ها به عامه مردم هم سرایت کرده/ برخورد با 5 مدیر ارشد گلستان/ 10 برابر ...