922
ساختارگرایی و ... در واقع شهرت كنوني وي بخاطر مجموعه­اي از درس­گفتارهايش است ...


771
روش ساختارگرایی در نیمه دوم سدهٔ بیستم از ... یعنی روانکاوی فروید و زبانشناسی سوسور ...


284
نوام چامسکی متولد هفتم دسامبر سال ۱۹۲۸، فعالیتهای زیادی در زمینه زبانشناسی کرده است.


223
چامسکی با انتشار کتابی با عنوان ساخت های نحوی در سال 1957 در علم زبانشناسی تحولی بوجود آورد.


692
ساختارگرایی (Structuralism)، یک شیوه اندیشیدن و یک روش فراکافت در قرن بیستم، بویژه در نیمه نخست آن است.


361
ساختارگرایی ( Structuralism ) ... در سال 1916 ساختارگرایی در زبانشناسی پا به عرصه وجود گذاشت.


205
سوسور زبان را نظامي از نشانه‌ها مي‌داند عمده فعالیت‌های زبانشناسی در دوره ساخت‌گرایی ...


899
در واقع، رویکرد ساختارگرایانه سوسور، در درون شاخه‌های زبان‌شناسی ... ساختارگرایی در ...


895
- سوسور را پدر زبانشناسی قرن بیستم ... از بنیانگذاران نظریه ی ساختارگرایی در علوم ...


551
جنبش ساختارگرایی (Structuralism) مولود و نتیجة تحقیق‌های زبانشناسی در نیمة اوّل قرن بیستم است.این جنبش در ادبیّات طیف گسترده‌ای از منتقدان را در بر می‌گیرد که عمدتاً سهم زبان و تحلیل زبانی را در ...


906
جنبش ساختارگرایی (Structuralism) مولود و نتیجة تحقیق‌های زبانشناسی در نیمة اوّل قرن بیستم است.این جنبش در ادبیّات طیف گسترده‌ای از منتقدان را در بر می‌گیرد که عمدتاً سهم زبان و تحلیل زبانی را در ...


164
ساختارگرایی. ... سوسور بوده است که درس زبانشناسی همگانی را در دانشگاه ژنو شروع کرد و به ...


917
اصطلاح «ساختارگرایی» در کتاب فردینان دو سوسور تحت عنوان «درسهای زبانشناسی عمومی» ریشه دارد.


199
ساختارگرایی در دهه 1960 به اوج شکوفایی خود رسید . ساختارگرایی رهیافتی به تحلیل ادبی است که ریشه در "زبانشناسی ساختارگرا" ...


885
ساختارگرایی ( Structuralism )، یک شیوه اندیشیدن و یک روش فراکافت* در قرن بیستم، بویژه در نیمه نخست آن است.


13
در گذار از ساختارگرایی به ... مرتبط می­کند؛ و وظیفه زبانشناسی ساختاری پرده ...


9
اصطلاح «ساختارگرایی» در کتاب فردینان دو سوسور تحت عنوان «درسهای زبانشناسی عمومی» ریشه دارد.


673
این سبک در نقد ادبی نقشی مستقل دارد و دارای رابطه تنگاتنگی با زبانشناسی ... ساختارگرایی در ...


673
روش ساختارگرایی در ... به طور کلی ساختار یک رویکرد نظریه ای است که از طریق زبانشناسی و ...


58
ساختارگرایی با کارهای ... آغاز می‌شود؛ طبق آرای سوسور زبانشناسی را باید در جنبه، درزمانی ...