244
ساختارگرایی و ... در واقع شهرت كنوني وي بخاطر مجموعه­اي از درس­گفتارهايش است ...


364
چامسکی با انتشار کتابی با عنوان ساخت های نحوی در سال 1957 در علم زبانشناسی تحولی بوجود آورد.


943
روش ساختارگرایی در نیمه دوم سدهٔ بیستم از ... یعنی روانکاوی فروید و زبانشناسی سوسور ...


512
ساختارگرایی (Structuralism)، یک شیوه اندیشیدن و یک روش فراکافت در قرن بیستم، بویژه در نیمه نخست آن ...


171
سوسور زبان را نظامي از نشانه‌ها مي‌داند عمده فعالیت‌های زبانشناسی در دوره ساخت‌گرایی ...


249
ساختارگرایی رهیافتی به تحلیل ادبی است که ریشه در "زبانشناسی ساختارگرا" یا علم زبان دارد.


58
نوام چامسکی متولد هفتم دسامبر سال ۱۹۲۸، فعالیتهای زیادی در زمینه زبانشناسی کرده است.


13
ساختارگرایی ( Structuralism )، یک شیوه اندیشیدن و یک روش فراکافت* در قرن بیستم، بویژه در نیمه نخست ...


421
ساختارگرایی در قالب نظریات و آراء ... باشد.این امر هم در زبانشناسی هم در روانکاوی و هم ...


198
در واقع، رویکرد ساختارگرایانه سوسور، در درون شاخه‌های زبان‌شناسی ... ساختارگرایی در ...


279
در واقع، رویکرد ساختارگرایانه سوسور، در درون شاخه‌های زبان‌شناسی ... ساختارگرایی در ...


568
ساختارگرایی. ... سوسور بوده است که درس زبانشناسی همگانی را در دانشگاه ژنو شروع کرد و به ...


945
در ساختارگراییِ معماری ایران هدف بررسی زبان ... منشا زبان در زبانشناسی زیستی و اسلامی: ...


707
ساختار گرایی. ساختار گرایی ، رویکردی در تحقیق است که بر ویژگی های نظام مند پدیده ها بخصوص ...


44
ساختارگرایی ( Structuralism )، یک شیوه اندیشیدن و یک روش فراکافت* در قرن بیستم، بویژه در نیمه نخست ...


36
جنبش ساختارگرایی (Structuralism) مولود و نتیجة تحقیق‌های زبانشناسی در نیمة اوّل قرن بیستم است.


684
این سبک در نقد ادبی نقشی مستقل دارد و دارای رابطه تنگاتنگی با زبانشناسی ... ساختارگرایی در ...


913
سایت زبان شناسی همگانی در جهت گسترش ... زبانشناسی ایران به ... ترین شکل ساختارگرایی را ...


261
ساختارگرایی در زیست شناسی/ بیولوژی، معماری، فلسفه علم، روانشناسی، نقد ادبیات، زبانشناسی ...


709
زبانشناسی میان رشته ... او در میان انسان‌شناسان و پژوهندگان به‌خاطر نظریۀ ساختارگرایی و ...