208
ساختارگرایی ( Structuralism )، یک شیوه اندیشیدن و یک روش فراکافت* در قرن بیستم، بویژه در نیمه نخست آن است.


929
روش ساختارگرایی در نیمه دوم سدهٔ بیستم از ... یعنی روانکاوی فروید و زبانشناسی سوسور ...


522
ساختارگرایی و ... در واقع شهرت كنوني وي بخاطر مجموعه­اي از درس­گفتارهايش است ...


213
نوام چامسکی متولد هفتم دسامبر سال ۱۹۲۸، فعالیتهای زیادی در زمینه زبانشناسی کرده است.


422
ساختارگرایی (Structuralism)، یک شیوه اندیشیدن و یک روش فراکافت در قرن بیستم، بویژه در نیمه نخست آن است.


669
چامسکی با انتشار کتابی با عنوان ساخت های نحوی در سال 1957 در علم زبانشناسی تحولی بوجود آورد.


589
جنبش ساختارگرایی (Structuralism) مولود و نتیجة تحقیق‌های زبانشناسی در نیمة اوّل قرن بیستم است.این جنبش در ادبیّات طیف گسترده‌ای از منتقدان را در بر می‌گیرد که عمدتاً سهم زبان و تحلیل زبانی را در ...


634
اصطلاح «ساختارگرایی» در کتاب فردینان دو سوسور تحت عنوان «درسهای زبانشناسی عمومی» ریشه دارد.


8
سوسور زبان را نظامي از نشانه‌ها مي‌داند عمده فعالیت‌های زبانشناسی در دوره ساخت‌گرایی ...


633
در واقع، رویکرد ساختارگرایانه سوسور، در درون شاخه‌های زبان‌شناسی ... ساختارگرایی در ...


976
در واقع، رویکرد ساختارگرایانه سوسور، در درون شاخه‌های زبان‌شناسی ... ساختارگرایی در ...


758
اصطلاح «ساختارگرایی» در کتاب فردینان دو سوسور تحت عنوان «درسهای زبانشناسی عمومی» ریشه دارد.


229
زبانشناسی که موضوعش مطالعه‌ی ... بارت در اس / زد در مرز بین ساختارگرایی و پساساختارگرایی ...


73
لذت زبانشناسی - مکاتب زبانشناسی - همه چیز در مورد زبانشناسی را در این وبلاگ جستجو کنید - لذت زبانشناسی


601
- سوسور را پدر زبانشناسی قرن بیستم ... از بنیانگذاران نظریه ی ساختارگرایی در علوم ...


582
نویسنده در این کتاب کوشیده است وجوه ادبی ساختارگرایی را شرح و بررسی کرده در کنار آن پارهای از مفاهیم زبانشناسی را که به نوعی مرتبط با ساختارگرایی در ادبیات است ...


838
بررسی جایگاه مفهوم فرهنگ در مکتب پسا ساختارگرایی بر اساس نظریات میشل فوکو و ژاک ...


294
ساختارگرایی. ... سوسور بوده است که درس زبانشناسی همگانی را در دانشگاه ژنو شروع کرد و به ...


259
این سبک در نقد ادبی نقشی مستقل دارد و دارای رابطه تنگاتنگی با زبانشناسی ... ساختارگرایی در ...


881
ساختارگرایی در دهه 1960 به اوج شکوفایی خود رسید . ساختارگرایی رهیافتی به تحلیل ادبی است که ریشه در "زبانشناسی ساختارگرا" ...