607
سلام. من فيلم محمد رو 4 دفعه ديدم و هربار بيش از 1 ساعت گريه كردم. عاليه. انتظار داشتم روز مبعث ...


828
مَحکمه(assize)یادداشتهای محمد شوری،نویسنده و روزنامه نگار. انتشارچند جلد کتاب و دههایادداشت ...