705
هوا تو از سرم بیرون نکردم*****تو تنها حسرت من رو زمینی یه چیزایی رو تا عاشق نباشی*****نمی تونی ...