714
تحصیلات. رامین پرچمی کارشناس ارشد کارگردانی و بازیگری تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامی است.


911
زندگی. احمد زیدآبادی همسر مهدیه محمدی و داماد دکتر محمد محمدی گرگانی (نماینده دوره اول مجلس ...


959
به همت انجمن ایرانی تاریخ کرسی ترویجی "جریان های فرهنگی در ایران معاصر (1332-1357)" برگزار شد.


908
بانک اطلاعاتی فعالان برگزاری کنفرانسها، همایشها و گردهمایی های ایران به همراه اطلاعات ...