767
همه موجودات و حوادث و پديده‏هاى جهان، مطابق اراده ازلى و قضا و قدر الهى انجام مى‏شود.


755
همه موجودات و حوادث و پديده‏هاى جهان، مطابق اراده ازلى و قضا و قدر الهى انجام مى‏شود.


940
عنوان اثر مجموعه (موضوعات) نویسنده اثر; آزادي ، عقل و ايمان: مسائل جدید کلامی: سروش ، محمد، 1340 -


598
81 : نام و نام خانوادگي: فارض - تاريخ: 27 مهر 92 - 07:24:32 با سلام به گروه تحقيقاتى وليعصر اما در ...


394
روزنوشت‌های داريوش ميم ... ديرزمانی است که فراز و نشيب‌های سیاسی (داخلی و خارجی) ايران را با ...