122
همه موجودات و حوادث و پديده‏هاى جهان، مطابق اراده ازلى و قضا و قدر الهى انجام مى‏شود.


594
همه موجودات و حوادث و پديده‏هاى جهان، مطابق اراده ازلى و قضا و قدر الهى انجام مى‏شود.


591
روزنوشت‌های داريوش ميم ... دو بیت از صبح در خیال‌ام رفت و آمد دارند.