863
سنگدل این زودتر می خواستی ... این سفر راه قیامت میروی ... سنگدل این زودتر میخواستی حالا ...


79
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا. شور فرهادم ...


632
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار .


367
سنگدل این زودتر میخواستی،حالا چرا؟ عمر مارا مهلت امروز و فردای تو ... وه که با این عمرهای ...


274
Video embedded · سنگدل سنگدل سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... سنگدل سنگدل سنگدل این زودتر میخواستی حالا ...


622
سنگدل.. از غم هجر ... این چند بیت واسه من کلی معنی داره و واسه خودش یه ... ســنگدل زودتر میخواستی ...


915
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... وه که با این عمر های کوته بی اعتبار .


719
یک نکته از این معنی... - شهریار - یک نکته از این معنی... ... سنگدل این زودتر میخواستی٬ حالا ...


774
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... این وبلاگ شامل دو بخش هست. یه بخش درباره اتوماسیون صنعتی و ...


411
... ام از پا چرا نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا ...


782
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... این وبلاگ شامل دو بخش هست. یه بخش درباره اتوماسیون صنعتی و ...


907
... ام از پا چرا نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا ...


34
از این ازدواج، وصال شیرازی در سال ۱۱۹۷ به دنیا آمد ... سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا؟ ...


196
سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا؟.... ...


816
سنگدل این زودتر مى ... نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر میخواستی حالا ...


784
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ...


272
نوشتارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا. نازنینا ما به ناز تو ...


754
و خدایی که در این نزدیکی است..... - جانم به قربانت ... سنگدل این زودتر میخواستی حالا جرا ...


704
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... وه که با این عمر های کوته ی بی ا عتبا ...


353
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار .