4
Eingebettetes Video · Toggle navigation ایران ترانه. آهنگها; ویدیو; بیشتر . متن آهنگ; خواننده ها; آلبومها


917
Toggle navigation ایران ترانه. آهنگها; ویدیو; بیشتر . متن آهنگ; خواننده ها; آلبومها


840
ما کجایم در این بهر تفکر تو کجا یی? like; one year ago; ... سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا


38
سنگدل – سنگدل – سنگدل این . زودتر میخواستی ... وه که با این عمر های کوته بی اعتبار .


150
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا. عمر ما را ...


975
سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا. عمر ما را مهلت امروز وفردای تو نیست ...


433
Eingebettetes Video · سنگدل سنگدل سنگدل این زودتر میخواستی ... سنگدل سنگدل سنگدل این زودتر میخواستی حالا ...


86
صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم، زود آماده شدم و از زیر تخت ملحفه های زیادی رو در ...


482
این سبک با هرم وارونه شروع می شود و سپس تا قبل از بخش ... سنگدل این زودتر میخواستی حالا ...


174
Eingebettetes Video · سنگدل سنگدل سنگدل این زودتر میخواستی ... سنگدل سنگدل سنگدل این زودتر میخواستی حالا ...


62
سنگدل این زودتر مى ... نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر میخواستی ...


556
یک نکته از این معنی... - شهریار - یک نکته از این معنی ... سنگدل این زودتر میخواستی٬ حالا ...


974
سنگدل این زودتر می خواستی حالا ... این شعر را چه کسی در کدام ... (حالا، بعد، زودتر ...


85
هر لاله ای که از دل این خاکدان دمید ... سنگدل این زودتر میخواستی ...


989
سنگدل این زودتر می خواستی حالا ... سنگدل این زودتر میخواستی حالا ...


355
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... وه که با این عمر های کوته بی اعتبار .


75
... بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل سنگدل سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا عمر مارا ...


131
27.10.2011 · ... سنگدل – سنگدل این . زودتر میخواستی – حالا چرا؟ عمر مارا مهلت امروز و فردای تو نیست .


7
این همه جلوه ... سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا. عمر ما را مهلت امروز و فردای تو ...