517
متن سوگند نامه اعضای شورای اسلامی شهر من در برابر کلام اله مجید ، به خداوند متعال سوگند یاد ...


186
... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ... نامه برای ... قانون شوراهای اسلامی کشور در کلیه ...


342
... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ... نامه برای ... قانون شوراهای اسلامی کشور در کلیه ...


317
... وظایف شوراهای اسلامی شهر ... در این آئین نامه برای ... خدا متعال سوگند یاد می کنم و با ...


823
7- آیین نامه اجرایی قانون ... شوراهای اسلامی شهر و ... متعال سوگند یاد می کنم و ...


992
... شوراهای اسلامی شهرها ‌آیین نامه ... عبارت شوراهای اسلامی شهر لفظ ... سوگند یاد ...


422
... ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی ...


450
... جای عبارت شوراهای اسلامی شهر لفظ ... به شرح زیر سوگند یاد‌می ... نامه مالی ...


839
۷- آیین نامه اجرایی ... مالی شوراهای اسلامی شهر، شهرک ... متعال سوگند یاد می کنم ...


419
... آئین اجرائی تشکیلات شوراهای اسلامی شهر ... نامه برای ... متعال سوگند یاد می کنم و ...


239
... جای عبارت شوراهای اسلامی شهر لفظ ... به شرح زیر سوگند یاد‌می ... نامه مالی ...


243
۷- آیین نامه اجرایی ... مالی شوراهای اسلامی شهر، شهرک ... متعال سوگند یاد می کنم ...


262
... آئین اجرائی تشکیلات شوراهای اسلامی شهر ... نامه برای ... متعال سوگند یاد می کنم و ...


420
شورای اسلامی شهر ... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر . ... اعضا به شرح زیر سوگند یاد می ...


933
شورای اسلامی نسیم شهر ... شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای كشور تحقق می یابد بنابراین ...


129
... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ... شورای اسلامی شهر . ... اعضا به شرح زیر سوگند یاد می ...


939
شورای اسلامی شهر شهداد ... ماده 1 ـ منظور از شورا در این آیین‌نامه شوراهای اسلامی روستا ...


218
... کاظم شربتدار به عنوان شهردار و عباس آل بویه به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر انتخاب شدند. ...


642
... مالی شوراهای اسلامی شهر ... به شرح زیر سوگند یاد می ... قانون شوراهای اسلامی کشور و ...


494
شورای اسلامی شهر شهداد . شورای شهر شهداد . آخرین ... آیین نامه ...