120
متن سوگند نامه اعضای شورای اسلامی شهر من در برابر کلام اله مجید ، به خداوند متعال ...


373
... مالی شوراهای اسلامی شهر ... به شرح زیر سوگند یاد ... شوراهای اسلامی کشور ...


730
... شوراهای اسلامی. آیین نامه های ... شرح زیر سوگند یاد ... شوراهای اسلامی شهر ...


534
... تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و ... مورد نیاز شهر و روستا طبق آئین نامه مصوب ...


654
... مالی شوراهای اسلامی شهر ... به شرح زیر سوگند یاد ... شوراهای اسلامی کشور ...


536
7- آیین نامه اجرایی ... مالی شوراهای اسلامی شهر، شهرک ... متعال سوگند یاد می ...


884
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر. ... شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و ...


565
... انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده ... قانون و آیین‌نامه اجرایی ...


134
... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ... شورای اسلامی شهر . ... اعضا به شرح زیر سوگند یاد می ...


150
ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر های گرگان ، محمد شهر ، شهر قدس ، شهریار صفا دشت و تهران ...


705
7- آیین نامه اجرایی ... مالی شوراهای اسلامی شهر، شهرک ... متعال سوگند یاد می ...


72
شورای اسلامی شهر، ... نگاهی به تاریخچه شوراهای اسلامی شهر و ...


242
... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ... شورای اسلامی شهر . ... اعضا به شرح زیر سوگند یاد می ...


277
... مالی شوراهای اسلامی شهر ... شرح زیر سوگند یاد ... شوراهای اسلامی کشور و ...


324
... این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از ... شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف ...


754
ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر های گرگان ، محمد شهر ، شهر قدس ، شهریار صفا دشت و تهران ...


73
شورای اسلامی شهر ... امور مالی شوراهای اسلامی شهر . ... به شرح زیر سوگند یاد می ...


806
... انتخابات شوراهای اسلامی شهر را ... کارت ملی و شناس‌نامه‌ی عکس‌دار ...


699
Next Article سوگند نامه ... مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و ...


511
... "> آیین نامه نحوه پرداخت ... به اعضای شوراهای اسلامی ... همان شهر بدون ...