329
متن سوگند نامه اعضای شورای اسلامی شهر من در برابر کلام اله مجید ، به خداوند متعال سوگند یاد ...


737
... وظایف شوراهای اسلامی شهر ... در این آئین نامه برای ... خدا متعال سوگند یاد می کنم و با ...


694
... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ... نامه برای ... قانون شوراهای اسلامی کشور در کلیه ...


676
... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ... نامه برای ... قانون شوراهای اسلامی کشور در کلیه ...


219
تأکید مردم بر ایستادگی مقابل نفوذ جریان غربگرا به شوراهای اسلامی ... اسلامی و خادمان شهر ...


487
... شوراهای اسلامی شهرها ‌آیین نامه ... عبارت شوراهای اسلامی شهر لفظ ... سوگند یاد ...


232
7- آیین نامه اجرایی قانون ... شوراهای اسلامی شهر و ... متعال سوگند یاد می کنم و ...


298
... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ... شورای اسلامی شهر . ... اعضا به شرح زیر سوگند یاد می ...


68
تأملی در سوگندنامه اعضای شوراهای شهر ...


145
سوگند نامه اعضای ... دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رییسه شوراهای اسلامی بخش ، شهر، شهرستان ...


617
آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ... نامه برای رعایت ...


577
۷- آیین نامه اجرایی ... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر . ... به شرح زیر سوگند یاد می ...


901
««««««متن سوگند نامه ... اسلامی شهر گرگان ... قانونی شوراهای اسلامی صرفاً به ...


761
شهرداری‌ها • شوراهای اسلامی شهر و ... پس از انتخاب، با متن سوگند نامه هیئت رئیسه دائم مراسم ...


57
شورای اسلامی شهر ... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر . ... اعضا به شرح زیر سوگند یاد می ...


691
اطلاعات شهر ; ... شوراهای اسلامی. آیین نامه های ... و امور مالی شوراهای اسلامی ...


177
... ابطال مصوبه های شماره 310- 1387/11/8 و 469- 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین ... ««««««متن سوگند نامه ...


202
شورای اسلامی شهر شهداد ... ماده 1 ـ منظور از شورا در این آیین‌نامه شوراهای اسلامی روستا ...


364
... ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر ... «متن سوگند نامه ... که ياد کرده و ذيل قسم نامه را امضاء ...


814
... محل شورای اسلامی شهر مشهد ... 82 قانون شوراهای اسلامی ... نامه داخلی شورای اسلامی ...