293
سرکوب مخالفان در ترکیه توسط دولت رجب ... رسانه‌های غربی بر ... مخالفان سیاست‌های خود ...


999
... «کودتای ارتش ترکیه علیه اردوغان در نتیجه سیاست ... رسانه‌های ترکیه ... ترکیه ادامه دارد ...


525
پاداش اروپا به خوش خدمتی‌های اردوغان ... ادامه دارد و دولت ترکیه با ادامه سیاست‌های سرکوب ...


924
حکومت تک نفره او تقریبا در تمام جنبه های سیاست ترکیه ... ترکیه، تمام رسانه های ... ترکیه دارد ...


836
در گزارش اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا وضعیت رسانه‌های ترکیه ... توسط اردوغان ... ادامه دارد.


925
او از معدود سیاست مداران ترکیه است ... توسط یک دختر ترکیه ... در رسانه‌های ...


412
در نتیجه سیاست های دولت اردوغان به ... رسانه های ترکیه چنین ... ادامه سرکوب‌ها توسط رژیم ...


763
اما در دوره جدید و در سایه سیاست های ... » اردوغان دارد ... ترکیه توسط ...


883
... پلیس و سیاست سرکوب و ... و کماکان ادامه دارد بیش ... رسانه‌های ترکیه حمله به ...


670
ماموریت نخست‌وزیر جدید ترکیه بازنگری جامع در سیاست‌های ... توسط ترکیه ... دارد، ترکیه ...


13
... پلیس و سیاست سرکوب و ... و کماکان ادامه دارد بیش ... رسانه‌های ترکیه حمله به ...


910
ماموریت نخست‌وزیر جدید ترکیه بازنگری جامع در سیاست‌های ... توسط ترکیه ... دارد، ترکیه ...


384
گوناز تی وی: رسانه های ترکیه روز جمعه مصاحبه دو روز پیش اردوغان با خبرنگاران در داخل هواپیما ...


760
... گذشت/ ادامه موج گسترده سرکوب ... سیاست های اردوغان حاکی ... رسانه های ترکیه منتشر ...


692
رسانه‌های ترکیه پان ترکیسم و ... یکی از سیاست‌های ترکیه در سال‌های اخیر ... ادامه دارد.


754
او از معدود سیاست مداران ترکیه است ... توسط یک دختر ترکیه ... در رسانه‌های ...


17
بازداشت خطیب منتقد به سیاست های آل سعود توسط ... ادامه دارد. ... ترکیه" که اردوغان و ...


849
حاکمان ترکیه در شرایطی به سیاست های ... ترکیه و اردوغان متوجه ... همچنان ادامه دارد.


210
سیاست سرکوب رسانه های ترکیه توسط اردوغان ادامه دارد . ... ترکیه به سرکوب رسانه های ...


106
... ادامه یافت. همچنین ترکیه ... نیاز دارد. با توجه به داده های ... سیاست ترکیه اردوغان ...