534
اصولاً توی سنت ما ایرانی ها نامزدی رسمی با بله بران شروع می شود اما ... شرایط برای ادامه ...


540
يه تنهائي يه خلوت يه سايه بون يه ... انگشتری نامزدی است ... به شرایط و امکانات محلی و ...