679
يه تنهائي يه خلوت يه سايه بون يه ... انگشتری نامزدی است ... به شرایط و امکانات محلی و ...