446
بهارم و بهارمشادي با خود ميارم شكوفه هاي سفيد گل هاي تازه دارسه ماه دارم هميشه فروردين اوليشه...


203
ارتش ترکیه به منظور تقویت یگان های خود در مرز سوریه تانک های ام 60 را به مرز این کشور با سوریه ...