394
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی , ... رهبر معظم انقلاب: ملت ایران یک ... دانشگاه علوم پزشکی ...


74
... شریف سه دانشگاه برتر ایران ... دانشگاه علوم‌پزشکی ... شورای عالی انقلاب فرهنگی ...


488
اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ... علوم پزشکی ایران ... دانشگاه علوم پزشکی ایران ...


107
شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس ... فرهنگستان علوم پزشکی; ... انقلاب فرهنگی ایران;


290
سرانجام انتزاع دانشگاه‌ ایران از تهران؛ رأی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی


815
... اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتزاع ... دانشگاه علوم پزشکی ایران در ...


399
... به انتزاع کامل دانشگاه علوم پزشکی ایران از ... شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ...


669
بالاخره تمام شد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ... پیش از این دانشگاه علوم پزشکی ایران در ...


464
... رسانه | دانشگاه ... جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی. ... رییس جمهوری اسلامی ایران درنهاد ...


663
شورای عالی انقلاب فرهنگی به ... نهایتا موضوع انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


545
شورای عالی انقلاب فرهنگی به ... نهایتا موضوع انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


30
شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز ... انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران را از ...


39
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی با تصویب انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


532
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با رای ... موضوع انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


202
شورای عالی انقلاب فرهنگی در نخستین ... به انتزاع کامل دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


504
... شورای عالی انقلاب فرهنگی ... دانشگاه علوم پزشکی تهران سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران ...


986
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی , ... رهبر معظم انقلاب: ملت ایران یک ... دانشگاه علوم پزشکی ...


1
شورای عالی انقلاب فرهنگی. ... تمدن اسلام و ایران; شورای اسلامی ... شورای تحول و ارتقای علوم ...


943
... شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... فرهنگی، علاوه بر دانشگاه ... علوم پزشکی ...


93
... انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران قطعی ... گیرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی که عالی ...