707
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی , ... سه دانشگاه علوم پزشکی ... انقلاب: ملت ایران با ...


318
... آموزش عالی ایران ۲۶ دانشگاه ... در زمینه پزشکی و علوم ... شورای عالی انقلاب فرهنگی و ...


261
دانشگاه علوم‌پزشکی ... خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این ... دانشگاه علوم پزشکی ایران ...


633
شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس ... فرهنگستان علوم پزشکی; ... انقلاب فرهنگی ایران;


426
سرانجام انتزاع دانشگاه‌ ایران از تهران؛ رأی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی


763
دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی ایران از ... پی تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی ...


984
... های علوم پزشکی ایران ... شورای عالی انقلاب فرهنگی ... دانشگاه‌های علوم پزشکی ...


129
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی ... انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


338
بالاخره تمام شد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ... پیش از این دانشگاه علوم پزشکی ایران در ...


145
شورای عالی انقلاب فرهنگی در نخستین ... به انتزاع کامل دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


658
شورای عالی انقلاب فرهنگی در نخستین ... به انتزاع کامل دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


172
انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران ... مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره ...


211
دانشگاه علوم پزشکی ایران. ... جمهور، اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتزاع کامل ...


214
اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ... در این نشست موضوع انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران ...


674
معاونت فرهنگی; ... اسلام و ایران شورای عالی انقلاب ... میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ...


465
شورای عالی انقلاب فرهنگی. ... شوراى فرهنگی دانشگاه; شورای امربه ... شورای معاونین فرهنگی و ...


811
... دانشگاه علوم پزشکی ایران ... شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر انتزاع دانشگاه ایران ...


786
... شورای عالی انقلاب فرهنگی ... علمی کاربردی ، علوم پزشکی ... شورای مرکزی دانشگاه ...


918
شورای عالی انقلاب فرهنگی به ... نهایتا موضوع انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


289
شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز ... انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران را از ...