476
دادگاه زندگی حکم سنگینی را برایشان بریده است، حکمی که شاید به علت نامهربانی‌ها تا آخر عمر ...