538
2- صفات سلبی: ... و هدفمند افعال جنبه ثبوتی دارند به طورخلاصه تنها صفتی که جنبه ثبوتیو سلبی ...


217
2- صفات سلبی: ... و هدفمند افعال جنبه ثبوتی دارند به طورخلاصه تنها صفتی که جنبه ثبوتیو سلبی ...


484
2- صفات سلبی: ... و هدفمند افعال جنبه ثبوتی دارند به طورخلاصه تنها صفتی که جنبه ثبوتیو سلبی ...