920
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب‌ کتاب دوم ـ در امور کيفري‌ – مصوب ۱۳۷۸


296
بنام خدا . زندگينامه دكتر قاسم شعله سعدى قاسم شعله سعدى در سال ١٣٣٣ در خانواده اى كشاورز ...