449
بیشمار پرب المثل عامیانه انگلیسی با ترجمه فارسی. ... غم و شادمانی نماند و لیک جزای عمل ...


860
ضرب المثل انگلیسی با ترجمه و معادل فارسی ... آموزش رایگان گرامر، تلفظ و لغات زبان انگلیسی ...


869
ضرب‌المثل‌های انگلیسی. ... مترادف فارسی: "هم خر و میخوای هم خرما؟" "You can't judge a book by its cover."


815
ضرب المثل های فارسی , ... ضرب المثل هایی که با همان حرف انتخابی شما شروع میشوند را مشاهده و ...


106
آب در كوزه و ما تشنه لبان ... ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی; ضرب المثل های خنده ...


15
ضرب المثل فارسی,ضرب المثل ایرانی,سرگرمی,ضرب المثل,ضرب المثل انگلیسی ... کاهش سایز دور کمر و ...


702
این صفحه دربرگیرندهٔ ضرب‌المثل‌ها، اصطلاحات، کنایه‌ها و گفتارهای زبانزد فارسی است.


58
ضرب المثل های زبان انگلیسی به همراه معادل فارسی: ضرب المثل ها و اصطلاحات معروف و معمول زبان ...


145
دنیای ضرب المثل انگلیسی ... و باز هم از ... همراه مفهوم ومعادل فارسی اونا قرار داره مطالب ...


553
در فارسی : هم خر و میخوای هم ... جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد اینترنت Internet;


254
آفتابه و لولهنگ هر دو ... با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی ...


896
ضرب المثل های انگلیسی با معنی فارسی در مورد پول. A fool and his money are soon parted. افرادی که با بیدقتی ...


741
ضرب المثل ازاین ستون به آن ستون فرج است به کسی که گرفتاری بزرگی برایش پیش بیاید و ناامید شود ...


192
ضرب المثل Without a doubt مفهوم به انگلیسی It is certain مفهوم به فارسی بدونشك ضرب المثل Word of mouth مفهوم به ...


832
ضرب المثل های زبان انگلیسی با معادل فارسی لیست ضرب المثل ها List of Proverbs A bird in the hand is worth two in the bush.


652
"بهترین وب سایت آموزش رایگان انگلیسی" ... ضرب المثل های انگلیسی با عکس و معادل فارسی !


10
ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی ... در اینجا تعدادی از ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه و ...


68
ضرب المثل : Strike while the iron is hot مفهوم به انگلیسی : take care of a matter before it becomes too late. معادل در فارسی : تا ...


876
بیش از 700 ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی در این پست جمع آوری شده است. Two heads are better than one


585
ضرب المثل های زبان انگلیسی به همراه توضیح انگلیسی - ضرب المثل ها و ... انگلیسی; معادل فارسی ...