353
هر عدد به توان یک برابر خودش است. a 1 = a. هر عدد به توان صفر برابر یک است. a 0 = 1 ... توان‌های کسری ...


300
... می گوییم آن عدد را به توان ... عدد منفی به توان زوج برسد پاسخ ... y به توان 3-= کسری صورت و ...


234
برای نمایش آنان روی محور می‌توان آنان را به کسر ... بی نهایت تا ... کسری یا عدد ...


829
... بی نهایت ... مربعی باشد تا بتواند به توان برسد ... نمایش عدد 3.14 به صورت 15 رقمی مذکور ...


815
است اما ما در حد می گوییم هر عدد تقسیم بر بی نهایت ... به توان 0 برسد ... به جز صفر کسری ...


556
... امتیازات به عدد حداقل 24 برسد، اگر ... مجلس بی نهایت ... 9 روز کسری به ازای هر ...


200
تعداد اعداد اول بی‌نهایت ... قضیه 6-هر عدد فرد را می‌توان به صورت ... اگرعددی به توان زوج برسد ...


642
9/28/2006 · ... به صورت کسری که صورت و مخرجش عدد ... بی‌نهایت ... اگرعددی به توان زوج برسد ...


422
... تا به خانه شصت و چهارم برسد ... دو عدد مثبت نوشت : به توان 3 به ... از بی نهایت عدد ...


716
بورس به توان مثبت بی نهایت - ۱۳۹۰/۰۷/۱ - ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ ۱۳۹۰/۰۶/۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۱


649
مطلوب است احتمال آنکه عدد بر ٢ یا ٣ ... به توان فرد برسد : ... یک به توان بی نهایت و چند ...


599
حرف e به معنای 10 به توان عدد بعد ... کند، نیاز به بی نهایت حافظه برای ... عدد کسری 1/10 را ...


740
... خورشید برسد ( یعنی کره ای به ... عدد 10 به توان 10 به ... به بی نهایت ترکیب ) عدد ...


975
بدین ترتیب "بی نهایت" به ... بنابراین می توان گفت که اگر بی نهایت ... (امکان نمایش کسری عدد ...


358
... یا اعداد کسری به زمان ... هم نادیده می گرفتند چه برسد به ریشه ی ... عدد بی نهایت ...


972
... ثابت کرد، تعداد عددهای اول، بی نهایت ... کسری که صورت و مخرجش عدد ... به توان زوج برسد ...


916
حال اگر b به توان یک عدد ... آن عدد برسد برابر با y شود. به عبارت ... که به بی‌نهایت می ...


665
... تنها یک عدد کسری بلکه بی شمار عدد کسری ... شده را می توان به صورت ... کنم بی نهایت ها را ...


855
در شماره جدید مهندسی بی‌نهایت به ... اگرچه ممکن است عجیب به‌نظر برسد؛ اما ... توان بی‌نهایت ...


27
درواقع تعداد چنین سیاره‌‌ای باید بی‌نهایت ... ۱۰ به توان ۱۱۸ متر ... به اندازه‌ی عدد ۱ و ...