438
... ائتلاف تحت امر عربستان را که در یمن ... را که در یمن می‌جنگد، به ... نقض قوانین جنگی است. ...


680
... جنایات جنگی در یمن ... المللی جنگی را نقض کرده است . ... با نقض قوانین جنگی به دست ...


742
... المللی جنگی را نقض کرده است. ... با نقض قوانین جنگی به دست ... و عربستان در یمن ...


527
... جنایات جنگی در یمن ... المللی جنگی را نقض کرده است. ... عربستان را به نقض قوانین ...


31
... سعودی متجاوز به یمن را به ... بشر را در یمن نقض کرده است ... عربستان به جنایت جنگی در ...


655
... در حمله به یمن ... نقض قوانین جنگی» در این ... را بسیار دشوار کرده است.


300
سعد الحریری گفت اقدام عربستان در حمله به یمن ... را صادر کرده است. ... جنگی در تجاوز به یمن ...


951
... حوادثی است که در یمن ... المللی جنگی را نقض کرده است. ... با نقض قوانین جنگی به دست ...


619
... در عربستان و تجاوز به یمن ... جنگی در یمن متهم است. ... عربستان را به نقض قوانین ...


924
... 2009 هم حمله کرده بود. در پی ... است که با قوانین ... عربستان به یمن را ...


606
... ذکر شده است. در یمن به دلیل ... بین المللی را نقض کرده ... در حمله ائتلاف عربستان ...


877
حمله آمریکا به یمن نشان از همکاری واشنگتن با عربستان در جنگ یمن است .


554
... کرده که عربستان با نقض ... عربستان را به نقض قوانین ... جنگی در یمن متهم است:


866
... قوانین جنگی و حقوق بشر در ... را بمباران کرده است. ... حمله عربستان به یمن در ...


68
... جنگی را نقض کرده است. ... با نقض قوانین جنگی به ... با حمله به یک مرکز نظامی در ...


224
... در عربستان انتقاد کرده و به ... عربستان را به نقض قوانین ... جنگی در یمن متهم است ...


587
... متهم کرده است ... عربستان سعودی در یمن را به ... سعودی را به نقض قوانین جنگی در ...


171
... غیرنظامی نقض قوانین جنگ است: ... تسلیحات را نقض کرده ... در حمله به یمن ...


724
... که ایران در حمله موشکی ... امنیت را نقض کرده و ... های یمن به عربستان بوده است ...


271
... که حمله به یمن طبق قوانین بین ... یمن در اشغال عربستان می ... را نقض کرده ...