461
باید یکی از انواع راه ها و روش های خودکشی رو بررسی و انتخاب کنم. چطور خودم رو بکشم… خودکشی ...


561
باید یکی از انواع راه ها و روش های خودکشی رو بررسی و انتخاب کنم. چطور خودم رو بکشم… خودکشی ...