798
تحول حق بر محیط زیست در حقوق عمومی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه. علی مشهدی


31
مجله حقوق محیط زیست ... علی مشهدی دانشجوي دوره دكتري حقوق عمومي، دانشگاه شهيد ...


482
مجله حقوق محیط زیست - حقوق بشر و محیط زیست - Revue du droit de l'environnement ... علی مشهدی و ...


125
حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم ... مجله حقوق محیط زیست علی مشهدی.


770
بایسته­های حقوق محیط زیست، ترجمه علی مشهدی؛ حسن خسروشاهی و زینب یوسفی ... مشهدی، علی.


326
۱- مشهدی، علی، ترمینولوژی حقوق محیط زیست، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹٫۲- آیین ­ های تصمیم گیری در حقوق اداری ( مطالعه تطبیقی)، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، کار مشترک با مرتضی ...


236
تحول حق بر محیط زیست در حقوق ... علی مشهدی. نهم مرداد ماه، ساعت 15 عصر سالن کنفرانس دانشکده ...


543
خرید کتاب بایسته های حقوق محیط زیست - نویسنده : کاترین روش - مترجم : علی مشهدی - مترجم : حسن خسروشاهی - مترجم : زینب یوسفی - انتشارات خرسندی


285
با تقویت رویکردهای مبتنی بر اخلاق محیط زیست و توجه به الهیات محیط زیست و نیز استفاده از ساز وکارهای فقه و حقوق محیط زیست می توان به حفاظت و حمایت مناسب محیط زیست دست یافت.


734
جزوه ی حقوق محیط زیست - دکتر علی مشهدی - دانشگاه قم - حقوق بین الملل


377
اینکه نیاز انسان به محیط زیست سالم یا منافع ... و حقوق، ترجمه نجاد علی ... و علی مشهدی ...


316
این مقاله به بررسی نسبت میان حقوق مالکیت فکری و حقوق محیط زیست پرداخته است. ... علی مشهدی 1 ...


41
امروزه حق بر محیط زیست در حقوق عمومی داخلی در قالب قوانین اساسی، آرای دادگاه ... مشهدی، علی ...


949
جزوه ی حقوق محیط زیست - دکتر علی مشهدی - دانشگاه قم - حقوق بین الملل


73
راهنمای حقوق محیط زیست ... هوا » نوشته آقای دکتر علی مشهدی عضو هیئت علمی دانشگاه قم می ...


767
حقوق بین الملل محیط زیست. پدیدآورنده ... مشهدی، علی ‎۱۳۵۹ - خسروشاهی، حسن ‎۱۳۶۶ - موضوع


678
کتاب حق بر محیط زیست سالم الگوی ایرانی فرانسوی اثر علی مشهدی از انتشارات ... حقوق


244
راهنمای حقوق محیط زیست ... ( عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دکتر علی مشهدی ...


890
راهنمای حقوق محیط زیست - ما محیط زیست را از گذشتگان به ارث نبرده ایم بلکه آیند گان آن را به ما امانت داده اند.


741
نام نویسنده مقاله: علی مشهدی ... نگاهی بر حقوق بین الملل محیط زیست از منظر حقوق بینالملل ...