595
1: بررسی تاثیر فرایند پرس کاری در کانال های هم مقطع (ecap) و عملیات حرارتی پس از آن بر رفتار ...


590
انتخاب موضوع پایان نامه مکانیک ساخت و تولید اولین مرحله از کار پایان نامه است. با مشاهده ...


12
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1


388
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1