833
گارد ویژه پلیس آذربایجان امروز هنگام اقامه نماز ظهر و عصر به مسجد شیعیان یورش برد و ده‌ها ...


15
عکس/ یورش مسلحانه پلیس اذربایجان به نمازگزان شیعه . ... مسلحانه پلیس اذربایجان به نمازگزان ...


763
عکس/ بمب‌گذاری داعش میان عزاداران ... ارسال به ...


240
عکس/ یورش مسلحانه پلیس اذربایجان به نمازگزان شیعه گارد ویژه پلیس اذربایجان امروز هنگام ...


593
عکس/ یورش مسلحانه پلیس اذربایجان به نمازگزان شیعه . گارد ویژه پلیس اذربایجان امروز هنگام ...


67
عکس/ یورش مسلحانه پلیس اذربایجان به نمازگزان شیعه . گارد ویژه پلیس اذربایجان امروز هنگام ...


405
عکس/ یورش مسلحانه پلیس آذربایجان به نمازگزان شیعه ... کروزشمار-تاریخ-ترکیه،-آذربایجان،- ...


591
عکس/ یورش مسلحانه پلیس اذربایجان به نمازگزان شیعه . گارد ویژه پلیس اذربایجان امروز هنگام ...


800
عکس/ یورش مسلحانه پلیس اذربایجان به نمازگزان شیعه. گارد ویژه پلیس اذربایجان امروز هنگام ...


234
جمهوری آذربایجان · بان کی مون ... مسلمان-پلیس-نیویورک-به- ... ها برای یورش به مسجد ...


346
عکس/ یورش مسلحانه پلیس اذربایجان به نمازگزان شیعه . گارد ویژه پلیس اذربایجان امروز هنگام ...


849
عکس/ یورش مسلحانه پلیس اذربایجان به نمازگزان شیعه. گارد ویژه پلیس اذربایجان امروز هنگام ...


963
جمهوری آذربایجان · بان کی مون ... مسلمان-پلیس-نیویورک-به- ... ها برای یورش به مسجد ...