372
5- فرآيند جداسازي CO2 به روش تقطير: که شامل فرآيند ذيل مي باشد: - فرآيند تقطير Ryan- Holmes.


835
5- فرآيند جداسازي CO2 به روش تقطير: که شامل فرآيند ذيل مي باشد: - فرآيند تقطير Ryan- Holmes.


209
5- فرآيند جداسازي CO2 به روش تقطير: که شامل فرآيند ذيل مي باشد: - فرآيند تقطير Ryan- Holmes .


283
برای جدا سازی co 2 در روش سولفراکس می توان از فرایند Ryan-Holmes که ... از فرايند ... 3- تقطير اجزا ...