231
تمامی ردیف تعرفه‌های باقی مانده در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت انتقال یافته و کلیه متقاضیان دریافت مجوز ثبت سفارش (اعم از افتتاح یا تمدید) صرفا از درگاه سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت ...


440
سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در راستای تسهیل امور متقاضیان را ابلاغ کرد.


673
تمامی ردیف تعرفه‌های باقی مانده در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت انتقال یافته و کلیه متقاضیان دریافت مجوز ثبت سفارش (اعم از افتتاح یا تمدید) صرفا از درگاه سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت ...


170
سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در راستای تسهیل امور متقاضیان را ابلاغ کرد.


94
تهران- ایرنا- سازمان توسعه تجارت بخشنامه «ساماندهی فرآیند ثبت سفارش» را برای یکپارچه سازی فرآیند ثبت سفارش ابلاغ کرد.


309
فرآیند ساماندهی ثبت سفارش ابلاغ شد - به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، سازمان تو-فرآیند-ساماندهی-سفارش-ابلاغ


688
سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در راستای تسهیل امور متقاضیان را ابلاغ کرد.


316
سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در راستای تسهیل امور متقاضیان را ابلاغ کرد.


95
سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در راستای تسهیل امور متقاضیان را ابلاغ کرد.


691
سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در راستای تسهیل امور متقاضیان را ابلاغ کرد .


729
سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در راستای تسهیل امور متقاضیان را ابلاغ کرد .


561
تهران- ایرنا- سازمان توسعه تجارت بخشنامه «ساماندهی فرآیند ثبت سفارش» را برای یکپارچه سازی فرآیند ثبت سفارش اب


428
اخبار پولی مالی - سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در راستای تسهیل امور متقاضیان را ابلاغ کرد.


967
تمامی ردیف تعرفه های باقی مانده در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت انتقال یافته و کلیه متقاضیان دریافت مجوز ثبت سفارش (اعم از افتتاح یا تمدید) صرفا از درگاه سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت ...


756
سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در راستای تسهیل امور متقاضیان را ابلاغ کرد.


88
سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در راستای تسهیل امور متقاضیان را ابلاغ کرد.


354
تمامی ردیف تعرفه های باقی مانده در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت انتقال یافته و کلیه متقاضیان دریافت مجو


519
رییس سازمان توسعه تجارت در نامه ای، سه فرایند ثبت سفارش در سامانه ثبتارش را ابلاغ کرد.


469
اقتصاد ایران: سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در راستای تسهیل امور متقاضیان را ابلاغ کرد.


3
ایران آنلاین-ساماندهی فرآیند ثبت سفارش کلید خورد : با ابلاغ از سوی سازمان توسعه تجارت : سازمان توسعه تجارت بخشنامه «ساماندهی فرآیند ثبت سفارش» را برای یکپارچه سازی فرآیند ثبت سفارش ابلاغ کرد.