247
فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش ... با آرمان‌های امام راحل ... تجدید میثاق کردند ...


280
... با آرمان های امام راحل ... تجدید میثاق کارکنان و ... اصول و آرمان های نیروی دریایی ...


635
... و کارکنان نیروی دریایی ... تجدید میثاق کردند. ... با آرمان های امام راحل ...


424
فرماندهان و کارکنان نیروی ... راحل تجدید میثاق کردند. ... با آرمان‌های امام راحل ...


574
... راحل تجدید میثاق کردند. ... میثاق با آرمان های امام و ... فرمانده نیروی هوایی ارتش ...


554
صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش ... با آرمان‌های امام راحل. ... و کارکنان ارتش با آرمان ...


678
فرماندهان نیروی هوایی ارتش با آرمان های امام ...


191
تجدید میثاق فرماندهان و ... و کارکنان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام ...


105
... و کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با آرمان های امام راحل ... تجدید میثاق کردند ...


335
تجدید میثاق کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با آرمان‌های امام ... علمی و فرهنگی ...


802
تجدید میثاق کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با آرمان‌های امام ... علمی و فرهنگی ...


872
... فرمانده و کارکنان ... با روز نیروی دریایی ارتش ... با آرمان های والای امام ...


253
... ارتش با آرمان های امام راحل ... راحل تجدید میثاق کردند. ... و کارکنان نیروی دریایی ...


287
... نیروی دریایی ارتش ... و کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با آرمان های امام راحل ...


79
... و کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با آرمان های امام راحل ... تجدید میثاق فرماندهان ...


653
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه نیروی دریایی راهبردی ارتش هیچ گونه ...


304
... آرمان‌های امام با تجدید اسلامی میثاق جمهوری میثاق ارتش با ... راحل تجدید بیعت کردند ...


226
فرمانده نیروی دریایی ارتش با ... راحل، با آرمان های امام و ... راحل تجدید میثاق کردند. ...


344
... نیروی دریایی ارتش ... و... ره با آرمان های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق ...


147
فرمانده نیروی زمینی ارتش: ... کارکنان ارتش با آرمان های امام راحل(ره) تجدید میثاق کردند.