645
دانشگاه مفيد قم كه با هدف اسلامي سازي علوم انساني و كمك به كارآمدي نظام اسلامي تاسيس شده و ...