805
فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید چمران …


524
انتشار شماره 23 فصلنامه دانش انتظامی زنجان، تابستان 96 ... مطالعات امنیت اجتماعی.


314
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی آخرین ...


822
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات و امنيت اجتماعي: آرشیو فصلنامه ها سال اول - 1382 در حال تهیه و بارگذاری است


159
دکتر منیژه نویدنیا، بهار 12 / 2 / 1387، تهران، فصلنامه امنیت و ... رابطه ی امنیت اجتماعی ...


455
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ... اجتماعی کاربران با تأکید بر امنیت اجتماعی ...


631
ابوالحسنی، سید رحیم، کارکردهای سیاسی سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و سیاست، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست جهانی، دوره دوم، شماره چهارم، زمستان 1392، صفحات 87-69


546
فصلنامه توسعه اجتماعی در حال حاضر بابت دریافت، پذیرش و چاپ مقالات هزینه‌ای دریافت نمی‌کند


266
دکتر منیژه نویدنیا، پاییز 1 / 12 / 1386، تهران، فصلنامه امنیت ... تأملی نظری در امنیت اجتماعی ...


867
وجود رابطه بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی ... امنیت اجتماعی»، فصلنامه ...


711
فصلنامه اجتماعی. ... طرح مارشال، با هدف سالم سازی اقتصادی و رفاه برای تأمین امنیت و تحقق صلح ...


600
دکتر محمد عباس زاده مقاله ها: 1) اعتماد به داستگاههای اجرایی و عوامل موتر بر آن، جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، سال بیست و...


238
هدف از این پژوهش بررسی انسجام اجتماعی در حفظ امنیت مرزی ... فصلنامه انتظام اجتماعی ...


158
«بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی و هویت قومی بر اساس امنیت اجتماعی»، فصلنامه دانش ...


177
زمینه و هدف: به نظر می‌رسد احساس امنیت که اگر بیش از نفس امنیت حائز اهمیت نباشد، حداقل به اندازه آن درخور توجه است، در اکثر تحقیقات اجتماعی مغفول مانده است.


859
فصلنامه علمی ... بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در ... از سیاست های امنیت سیستم ...


904
فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، نشریه‌ای تخصصی در حوزه‌ی مسائل، آسیب‏‌ها و مشکلات اجتماعی است که با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت معیارهای فعالیت علمی- پژوهشی، اولویت ارزیابی، داوری و ...


690
دو فصلنامه ... مشروعیت و مقبولیت، و امنیت اجتماعی و سیاسی در جهان اسلام، 8- جامعه ...


794
احساس شادی به عنوان یک پدیده روانشناختی و اجتماعی، تحت تأثیر تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انسان­ها برای دست­یابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی ...


887
بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم می رساند فصلنامه ... امنیت اجتماعی ...