410
انتشار شماره 23 فصلنامه دانش انتظامی زنجان، تابستان 96 ... مطالعات امنیت اجتماعی.


282
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات و امنيت اجتماعي: آرشیو فصلنامه ها سال اول - 1382 در حال تهیه و ...


19
فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه ...


57
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی (ssoss)


559
تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه ... فصلنامه علمی پژوهشی ...


213
دکتر منیژه نویدنیا، پاییز 1 / 12 / 1386، تهران، فصلنامه امنیت ... تأملی نظری در امنیت اجتماعی ...


246
عنوان نشریه: فصلنامه رفاه اجتماعی. صاحب امتیاز:‌ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - مرکز ...


513
دکتر منیژه نویدنیا، بهار 12 / 2 / 1387، تهران، فصلنامه امنیت و ... رابطه ی امنیت اجتماعی ...


110
فصلنامه مطالعات راهبردی ... مردم‌سالاری دینی و امنیت اجتماعی؛ با نگاهی انتقادی به ...


698
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ... تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران ...


282
خشونت ‌های خانوادگی و تأثیرات آن بر امنیت در جامعه ... دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ...


955
مجله مطالعات امنیت اجتماعی وابسته به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا)


395
امنیت و میزان آن برای کلیه نظام‌های سیاسی و شهروندان آن صرفنظر از سطح توسعه اقتصادی ...


729
مطالعات و تحقیقات اجتماعی ... فصلنامه علمی ... تبیین ارتباط بین فضای شهری و احساس امنیت ...


544
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


178
تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در ... فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ...


607
معاونت اجتماعي ناجا با هدف ايفاي نقش اطلاع رساني و ارائه تازه ترين نظريه ها و نتايج مطالعات ...


618
فصلنامه مطالعات راهبردی از آغاز تا کنون، به طور منظم انتشار یافته و از شماره 46(زمستان 1388 ...


908
همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین متغیر نقش پلیس و احساس امنیت اجتماعی ... ، فصلنامة ...


481
وجود تنوع در تعاریف امنیت اجتماعی و تهدیدهای آن ... با موضوع امنیت ملی. فصلنامه ...