138
فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه ...


673
انتشار شماره 23 فصلنامه دانش انتظامی زنجان، تابستان 96 ... مطالعات امنیت اجتماعی.


340
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات و امنيت اجتماعي: آرشیو فصلنامه ها سال اول - 1382 در حال تهیه و ...


303
تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه ... فصلنامه علمی پژوهشی ...


767
دکتر منیژه نویدنیا، بهار 12 / 2 / 1387، تهران، فصلنامه امنیت و ... رابطه ی امنیت اجتماعی ...


594
دکتر منیژه نویدنیا، پاییز 1 / 12 / 1386، تهران، فصلنامه امنیت ... تأملی نظری در امنیت اجتماعی ...


793
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ... پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی سال دهم شماره 38 ...


496
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی (ssoss)


16
عنوان نشریه: فصلنامه رفاه اجتماعی. صاحب امتیاز:‌ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - مرکز ...


217
مجله مطالعات امنیت اجتماعی وابسته به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ... فصلنامه


531
مطالعات و تحقیقات اجتماعی ... فصلنامه علمی ... تبیین ارتباط بین فضای شهری و احساس امنیت ...


869
«بررسی نقش مداخله‌گرانه سرمایه اجتماعی در رابطه دینداری و احساس امنیت اجتماعی»، فصلنامه ...


495
- ترابی، یوسف و آیت گودرزی (1383)، ارزش­ها و امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش ...


721
همچنین بین مدت زمان سکونت در محله با احساس امنیت اجتماعی شهروندان ... فصلنامه رفاه اجتماعی ...


750
وجود تنوع در تعاریف امنیت اجتماعی و تهدیدهای آن ... با موضوع امنیت ملی. فصلنامه ...


415
همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین متغیر نقش پلیس و احساس امنیت اجتماعی ... ، فصلنامة ...


906
بررسی نقش و کارکرد انواع رسانه های جمعی در احساس امنیت اجتماعی ... تسلیت به مدیر مسئول فصلنامه:


820
وجود رابطه بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی ... امنیت اجتماعی»، فصلنامه ...


9
بنابراین با توجه به اهمیت امنیت اجتماعی و رابطه آن ... و احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه توسعه ...


111
فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران (aukh) فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران (aukh)