470
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ... و دانشگاه مازندران به صورت فصلنامه چاپ و ...


56
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات و امنيت اجتماعي: آرشیو فصلنامه ها سال اول - 1382 در حال تهیه و ...


257
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی (ssoss) صفحه اصلی; مرور. شماره جاری; بر اساس شماره‌های ...


986
مطالعات امنیت اجتماعی. ... علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی حضور ... فصلنامه توسعه ...


870
تأملی نظری در امنیت اجتماعی؛ با تاکید ... 12 / 1383، تهران، فصلنامه مطالعات امنیت ...


972
فصلنامه مطالعات امنيت ...


473
تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه ... فصلنامه علمی پژوهشی ...


204
فصلنامه مطالعات راهبردی (srq) ... تأملی نظری در امنیت اجتماعی؛ با تأکید بر گونه‌های ...


393
مجله مطالعات امنیت اجتماعی وابسته به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا)


75
عنوان: بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتماعی با تاکید بر ابعاد دینداری ...


343
خشونت ‌های خانوادگی و تأثیرات آن بر امنیت در جامعه ... دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ...


752
امنیت اجتماعی در پی تأمین امنیت برای گروه‌های اجتماعی است که نقش هویت‌سازی را برای اعضای ...


136
فصلنامه مطالعات راهبردی از آغاز تا کنون، به طور منظم انتشار یافته و از شماره 46(زمستان 1388 ...


945
تحلیل رابطه وضعیت رفاهی و امنیت اجتماعی ... 12 / 2 / 1387، تهران، فصلنامه امنیت و نظم ...


257
فصلنامه اجتماعی. سال نهم، شماره ۲۸، بهار ... دین سلامتی و امنیت (اسلام) و کتاب الهی آن ...


253
فصلنامه تامین اجتماعی. issn 0781-1563. فصلنامه ... شوهر نیستند، امنیت مالی و اجتماعی ندارند، در ...


11
تدوین نظریه مبنای امنیت اجتماعی برای نخستین بار در ساحت پژوهش نظری؛ مرکز مطالعات جامعه و ...


430
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ... مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در فصلنامه ...


233
نام مجله: مطالعات امنیت اجتماعی. موارد یافت شده: 2 1 ...


493
مجله پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی وابسته به سازمان ... علوم اجتماعی ... دوره انتشار فصلنامه