592
شهردار تهران گفت: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد.


164
شهردار تهران با بیان اینکه تکلیف گرایی و مسوولیت پذیری نشات گرفته از فرهنگ اربعین است ...


746
۲۰۰ میلیارد تومان هزینه ساخت یک کیلومتر مترو/ پرونده خطوط ... شهردار تهران گفت: ۲۰۰ میلیارد ...


519
... ساخت یک کیلومتر مترو به‌قیمت فهرست بهای سال 94، 230میلیارد تومان هزینه در بر دارد ... هر ...


666
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


580
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


403
... تمام آهنگ های مرتضی پاشایی قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد ...


710
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد .


939
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد.


903
... مترو با 300 کیلومتر ... 230 میلیارد تومان است اما تنها 120 میلیارد تومان که آنهم هزینه ساخت نیم ...


344
... تمام آهنگ های مرتضی پاشایی قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد ...


891
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد .


789
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد.


554
... مترو با 300 کیلومتر ... 230 میلیارد تومان است اما تنها 120 میلیارد تومان که آنهم هزینه ساخت نیم ...


426
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه ... فالور و لایک را درفضای مجازی دارد؟


237
... تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد ... قالیباف: ساخت هر کیلومتر ... ساخت هر کیلومتر مترو 230 ...


341
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد.


847
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


783
اقدامات جهادی دکتر قالیباف درمدیریت کشور - قالیباف: دولت پول یک لاستیک اتوبوس را هم به ما ...


647
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه ... نیم نگاهی به رده دوم جدول دارد ...