290
مدیریت منابع انسانی - آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره ...


255
آخرین مقررات استخدام به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری. ... مبنی برافزایش مدت مرخصی زایمان ...


954
مرخصی زایمان دوقلوها در قانون خدمات کشوری. مرخصی زایمان دوقلوها در قانون خدمات ...


561
طبق قانون خدمات كشوري ... رسمی کشوری است و در مرخصی ... قانون مرخصی زایمان به 9 ...


519
آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن. فصل یکم ...


598
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)


872
امکانات رفاهی-خدمات ... و مقررات مصوب قانون تأمین ... در طول مدت مرخصی استعلاجی (زایمان) ...


313
قوانین استفاده از مرخصی زایمان ... قانون مرخصی استعلاجی هیأت ...


397
قانون مرخصی استعلاجی هیأت ... قوانین مرخصی زایمان:


278
اخبارآموزش وپرورش - آیین‌نامه‌ مرخصی هاموضوع ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ...


249
تنفیذ آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن


972
قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان شامل حال آن ... طرح را از طریق اصلاح قانون خدمات کشوری ارایه ...


992
طبق قانون خدمات كشوري ... رسمی کشوری است و در مرخصی ... قانون مرخصی زایمان به 9 ...


481
موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری ... یا زایمان ... رسمی کشوری است و در مرخصی ...


739
در اجرای ماده 48 قانون استخدام کشوری ... مرخصی استعلاجی زایمان ... قانون اعطای مرخصی ...


444
مواردی از بخشنامه ها و ضوابط اجرایی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری. ... مرخصی زایمان ...


748
با رای دیوان عدالت اداری؛ تامین اجتماعی تکلیفی در پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان ...


941
25 سال در لایحه دائمی کردن قانون خدمات کشوری در ... قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان شامل حال آن ...


63
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای وحدت ...


275
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دستگاه‌ها مکلف به اجرای قانون مرخصی زایمان زنان ...