252
... قانون مديريت خدمات كشوري اعطاي مرخصي موكول به آن است ... مدیریت خدمات کشوری ... مرخصی ...


43
طبق قانون خدمات ... رسمی کشوری است و در مرخصی ... قانون مرخصی زایمان به 9 ...


910
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.


987
آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن. فصل یکم ...


115
آخرین مقررات استخدام به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری . ... برافزایش مدت مرخصی زایمان ...


911
... قانون مدیریت خدمات کشوری ... خدمات کشوری اعطای مرخصی ... مرخصی زایمان ...


898
... کسب مرخصی ... خدمات کشوری . قانون ... تحقق قانون مرخصی 9 ماهه زایمان ...


904
موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری ... یا زایمان ... کشوری است و در مرخصی ...


674
برگرفته از کتاب قانون استخدامی کشوری. ... قوانین مرخصی زایمان قانون صدور گواهی ...


208
... افزایش مرخصی زایمان ... خدمات در ... صحیح قانون مرخصی زایمان در ...


277
... افزایش مرخصی زایمان ... خدمات در ... صحیح قانون مرخصی زایمان در ...


80
... استفاده کند؛مرخصی زایمان و بارداری ... خدمات. جستجو ... قانون تأمین اجتماعی ...


373
برگرفته از کتاب قانون استخدامی کشوری. ... قوانین مرخصی زایمان قانون صدور گواهی ...


402
خدمات بانکی; اخبار ... قانون افزایش مرخصی زایمان، از رفع ... قانون افزایش مرخصی زایمان ...


920
... قانون مدیریت خدمات کشوری ... قانون مدیریت خدمات کشوری اعطای مرخصی ... مرخصی زایمان ...


829
در اجرای ماده 48 قانون استخدام کشوری ... مرخصی استعلاجی زایمان ... قانون اعطای مرخصی ...


658
... افزایش سقف مرخصی زایمان ... در رابطه با قانون... افزایش مرخصی ... های کشوری/ وقتی ...


677
پاراف آيين‌نامه‌ مرخصی ها ... خدمات کشوری و قانون تمدید ... مردان در زایمان ...


471
... می توانید از مرخصی زایمان که نوعی ... در قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره ی به ...


807
... مورد مرخصی زایمان و ... قانون ایالتی «مرخصی ... ارائه خدمات مربوط به زایمان ...