87
... قانون مديريت خدمات كشوري اعطاي مرخصي موكول به آن است كه ... مدیریت خدمات کشوری ... مرخصی ...


31
... آخرین مقررات استخدام به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری ... قانون خدمات ... مرخصی زایمان ...


655
طبق قانون خدمات كشوري ... رسمی کشوری است و در مرخصی ... قانون مرخصی زایمان به 9 ...


247
اما و اگر های اعتبار مرخصی زایمان و بازگشت ... قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تمدید مدت ...


63
... قانون مدیریت خدمات کشوری و ... مرخصی زایمان ... خدمات کشوری اعطای مرخصی ...


139
... دوران مرخصی زایمان، شعبه ... به ارائه خدمات تأمین ... قانون افزایش مرخصی ...


887
تنفیذ آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن


87
مرخصی زایمان در قانون خدمات ...


14
... قانون مدیریت خدمات کشوری و ... خدمات کشوری اعطای مرخصی موکول ... مرخصی زایمان ...


489
در اجرای ماده 48 قانون استخدام کشوری ... مرخصی استعلاجی زایمان ... قانون اعطای مرخصی ...


570
... قانون مدیریت خدمات کشوری و ... خدمات کشوری اعطای مرخصی موکول ... مرخصی زایمان ...


642
در اجرای ماده 48 قانون استخدام کشوری ... مرخصی استعلاجی زایمان ... قانون اعطای مرخصی ...


591
... مدیریت #خدمات_کشوری ... مرخصی زایمان با ... اعتباری قانون افزایش مرخصی زایمان ...


388
طبق ماده 64 قانون کار میزان مرخصی استحقاقی سالانه ... تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه ...


3
... قانون خدمات ... مرخصی زایمان است ... قانون پیشنهاد چنین مرخصی برای ...


631
... قانون مدیریت خدمات کشوری ... رای عمومی دیوان عدالت اداری جهت اجرای قانون مرخصی زایمان ...


888
افزایش مرخصی زایمان بخشی از لایحه ... و اصلاحات آن و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86.7.8 و ...


472
موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری ... کشوری اعطای مرخصی ... یا زایمان ...


344
... موارد مربوط به مرخصی زایمان و ابتلاء به ... 84 قانون مدیریت خدمات کشوری ؛ از نظر ...


307
با سلام مرخصی قانون اداره كار در ماه 2:2 ساعت میباشد به عزای هر هفته 44 ساعت كار . 5. 87/7/25 (16:12)