992
... قانون مديريت خدمات كشوري اعطاي مرخصي موكول به آن است كه ... مدیریت خدمات کشوری ... مرخصی ...


92
... آخرین مقررات استخدام به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری ... قانون خدمات ... مرخصی زایمان ...


331
آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و ... در طول مدت مرخصی زایمان ...


447
پاراف آیین‌نامه‌ مرخصی ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری : ... مرخصی زایمان ...


194
مرخصی زایمان در قانون خدمات ...


552
... قانون مدیریت خدمات کشوری و ... مرخصی زایمان ... خدمات کشوری اعطای مرخصی ...


365
طبق قانون خدمات كشوري ... رسمی کشوری است و در مرخصی ... قانون مرخصی زایمان به 9 ...


146
... دستگاه‌ها مکلف به اجرای قانون مرخصی زایمان ... مرخصی زایمان ... خدمات تأمین ...


123
در اجرای ماده 48 قانون استخدام کشوری ... مرخصی استعلاجی زایمان ... قانون اعطای مرخصی ...


213
... قانون مدیریت خدمات کشوری و ... خدمات کشوری اعطای مرخصی موکول ... مرخصی زایمان ...


701
... قانون مدیریت خدمات کشوری و ... خدمات کشوری اعطای مرخصی موکول ... مرخصی زایمان ...


742
... موارد مربوط به مرخصی زایمان و ابتلاء به ... 84 قانون مدیریت خدمات کشوری ؛ از نظر ...


686
قانون کار مرخصی ... طبق قانون خدمات کشوری و بر ... مرخصی زایمان زنان ...


339
برگرفته از کتاب قانون استخدامی کشوری. تعريف مرخصي استعلاجي: ... قوانین مرخصی زایمان:


102
طبق ماده 64 قانون کار میزان مرخصی استحقاقی سالانه ... تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه ...


883
... قانون مدیریت خدمات کشوری و ... خدمات کشوری اعطای مرخصی موکول ... مرخصی زایمان ...


698
... قانون مرخصی 9 ماهه زایمان ... قانون مدیریت خدمات کشوری ... تابع قانون استخدام خدمات ...


97
موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری ... کشوری اعطای مرخصی ... یا زایمان ...


72
قانون مدیریت خدمات کشوری; ... 47، 48، 49 قانون استخدام کشوری مصوب ... زایمان جز مرخصی ...


755
... و مزایای ایام مرخصی زایمان ... تبصره 3 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 59 قانون ...