844
با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از …


839
در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ... علیه هر دو ...


346
آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع ... چک سفید امضاء: ... خارج کند، مثلاً دو چک صادر ولی ...


876
چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو ... بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک ...


460
آخرین تغییرات قانون چک ... ظرف دو روز از ... اصالت چک و صحت امضاء و اعتبار ...


146
امضاء پشت چک اساسا به دو هدف عمده ... قانون صدور چک مقرر کرده است که صادر کننده نباید چک ...


711
تطابق 60 درصدی امضاء روی چک، با امضاء ثبت شده ... برگشت چگ شرایط برگشت چک دو امضا قانون ...


86
بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک ... الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء ... من دو عدد چک ...


112
مانند اینکه حساب دو امضاء باشد و یا چک مربوط به شرکت ... سنگ بنا و قانون طرفین یک رابطه ...


44
مقدمه در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» ...


767
چک سفید امضاء و ماهیت ... چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد ...


517
معروف‌ترین جرمی که درباره چک می‌شناسیم، صدور چک بلامحل است؛ با وجود این، ارتکاب جرایم دیگری نیز با رواج این برگه کوچک، اما مهم به وجود آمده که یکی از این جرایم جعل چک است.


254
حقوق بانکی - نقص امضاء در حساب جاری با دو امضاء - - حقوق ... چک بی محل (ماده 10 قانون صدور چک)


652
محاسبه سود سپرده گنجینه دو. ... جهت صدور چک در قانون ... از امضاء در هنگام صدور چک ...


37
بر طبق قانون تجارت کسی که ... است پشت چک را امضاء نماید،در این ... هر دو پرونده را با ...


640
زیرا که چک سفید امضاء ظهور ... ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس ...


610
ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک ... قانون با چک بدون محل دو ...


891
چرا که قانون خاص در مورد آن ها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک ... امضاء چک شد ... چک دو امضا داشت ...


957
طبق قانون چک این ... داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم ... ارائه و امضاء کند مستحق ...


679
قانون صدور چک ... ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال ... به علاوه امضاء کننده چک طبق ...