212
من و طاها همسايه بوديم از بچگى با هم بازى ميكرديم و تا سال اول دبيرستان با هم بوديم كه بعد انتخاب رشته كرديم و از هم جدا شديم اما هنوز همسايه بوديم و …


767
اخه باره اولم بود از نزديك يه كسو ديد ميزدم .) ... ميكردم تو كسش و با زبونم كسشو ليس ميزدم ...


485
سلام. من كوروش ٢٣ ساله ام كه تو خونه ي متوسط تهران زندگي ميكنم و دانشجو پزشكي هستم .


859
يه 5 دقيقه داشتم ليس ميزدم كه فهميدم داره ارضا ... واااااااااااااى كسش چه بويى داشت، چقدر ...


416
سينه هاش رو از روي سوتين ليس ميزدم و با دستام ... بعد از اينكه كمي شكمش رو خوردم رفتم سراغ كسش.


524
چون خونه اونا تو راه خونه خودمون بود يه سري به خونه اونا ميزدم ... ليس ميزدم تا بالاي كسش ...


483
7/29/2005 · از روي شلوار هي كسشو ليس مي‌زدم اون هي ... كه كيرمو به ته كسش ميزدم يه آهي مي ...


940
شروع كردم وروي پوست سينه هاشو كه كشيده و نازك بود ليس ميزدم. ... كسش از اون وسط زده بود بيرون.


735
شروع كردم وروي پوست سينه هاشو كه كشيده و نازك بود ليس ميزدم. ... كسش از اون وسط زده بود بيرون.


94
رفتم جلو و دهنمو نزديك كسش بردم واي بوش خيلي گند بود اما منظره كسش كه پر ... تند ليس ميزدم و ...