742
من و طاها همسايه بوديم از بچگى با هم بازى ميكرديم و تا سال اول دبيرستان با هم بوديم كه بعد انتخاب رشته كرديم و از هم جدا شديم اما هنوز همسايه بوديم و …


275
شروع كردم وروي پوست سينه هاشو كه كشيده و نازك بود ليس ميزدم. ... كسش از اون وسط زده بود بيرون.


773
... و كير خيسمو ميزدم به صورتو ... ليس ميزدم با كسش با يه زبون و با يه ليس هم كسش و هم ...


310
7/29/2005 · از روي شلوار هي كسشو ليس مي‌زدم اون هي ... كه كيرمو به ته كسش ميزدم يه آهي مي ...


426
شروع كردم وروي پوست سينه هاشو كه كشيده و نازك بود ليس ميزدم. ... كسش از اون وسط زده بود بيرون.


598
چون خونه اونا تو راه خونه خودمون بود يه سري به خونه اونا ميزدم ... ليس ميزدم تا بالاي كسش ...


763
شروع كردم وروي پوست سينه هاشو كه كشيده و نازك بود ليس ميزدم. ... كسش از اون وسط زده بود بيرون.


16
چوچولش باد كرده بود، با زبونم اون رو ميمكيدم و هي ليس ميزدم. ... اونقد كسش با حال بود كه كلي ...


703
دوباره رفتم رو سینه های گردش، آروم ليس ميزدم، با دستم هم اونیکی سینشو يکم ماليدم، با زبونم ...


828
شروع كردم وروي پوست سينه هاشو كه كشيده و نازك بود ليس ميزدم. ... كسش از اون وسط زده بود بيرون.