398
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری . قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی ...


102
ماده 27 - مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات …


969
آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره 147991/ت54770هـ مورخ 21/11/1396 هیئت وزیران)


653
به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد ...


84
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران ...


818
قانون فوق مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون ...


84
بر اساس موضوع استفساریه، کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی است و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند ...


760
ماده واحده- مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 8/7/1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن- تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و ...


472
آیین نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره 13587/ت 41921ک ۳۰/۱/۱۳۹۱ آیین نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وزیران عضو ...


772
قانون فوق مشتمل بر 128 ماده ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری ...


904
قانون فوق مشتمل بر 128 ماده ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری ...


354
آیین‌نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری جمعه 3 آذر 1391 @ 14:49 شماره 13587/ت 41921ک 30/1/1391


771
ماده 12 – حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مكمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی كشور و قانون …


543
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۸ اسفند 1391 با اصلاحات تا تاریخ 1395/12/14 مشتمل بر 76 ماده را در اختبار بخوانید


312
ماده 27- سازمان موظف است بر اساس گزارش دریافتی از دستگاه ها موضوع ماده 24، گزارش عملکرد کشوری اجرای مواد (91) و (92) قانون و این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه (حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد) برای تقدیم به شورای عالی اداری ...


247
قانون اصلاح بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۲. 44 . اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی - قانون مدیریت خدمات کشوری


55
ماده 27ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند علاوه بر شرايط عمومي مذكور در ماده (26)، شرايط اختصاصي استخدامي خود را نيز پس از تاييد سازمان و تصويب شوراي خدمات كشوري به مورد اجرا بگذارند.


192
دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور


382
آموزه های حقوق عمومی - حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری - همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس * که دراز است ره مقصد و من نو سفرم - آموزه های حقوق عمومی


381
اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور