110
بخشودگی جرائم بیمه ای ... بازسازی کلینیک تامین اجتماعی ... ماده "66" قانون تامین ...


857
... ماده 66 قانون بیمه تامین اجتماعی ... « ماده 66 قانون بیمه تامین اجتماعی » ...


128
Please press the Continue button to proceed. سازمان تامین اجتماعی - سابقه


839
... تخصصی تامین اجتماعی; ... بیمه شدگان تامین اجتماعی ... ماده "66" قانون تامین ...


839
... از شعب تامین اجتماعی ... بیمه شده اصلی تامین اجتماعی ... ماده "66" قانون تامین ...


337
سازمان تامین اجتماعی : سايت سابقه به روز رساني گرديد .


28
مرجع قانون تجارت ، کار و تامین اجتماعی ... بیمه و گزارش ... ماده 80 تامین اجتماعی.


563
براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ۲۸ ، حق‌بیمه ۳۰درصد ... بیمه صندوق تامین اجتماعی ...


349
... روزی‌ كه‌ بیمه‌شده‌ بر اثر ... تامین اجتماعی. ... تامین اجتماعی) ماده‌ 72 (قانون ...


441
... تامین اجتماعی ... , ماده 60 تامین اجتماعی, ... تأمین اجتماعی; قانون بیمه ...


201
... روزی‌ كه‌ بیمه‌شده‌ بر اثر ... تامین اجتماعی. ... تامین اجتماعی) ماده‌ 72 (قانون ...


369
... ، حادثه ناشی از کار، قانون تامین اجتماعی، ماده 65 ... بیمه تامین اجتماعی در ...


329
... باسلام ماده 50قانون تامین ... درصورتیکه ما طی سال 91حق بیمه ... ماده 80 تامین اجتماعی.


146
« ماده 66 قانون بیمه تامین ... که کلوز شماره 10 که پوشش بیمه ای تامین اجتماعی ...


547
... مالیاتی و تامین اجتماعی ... بیمه ای و بدهیهای ... ماده 40 قانون تامین ...


13
قانون سازمان تامین اجتماعی. ... ماده‌ 40.در صورتي‌ كه‌ كارفرما از ارسال‌ صورت‌مزد ...


455
... « ماده 66 قانون بیمه تامین اجتماعی » ... « ماده 66 قانون بیمه تامین اجتماعی ...


37
در مورد بیماریها یا حوادث‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌بیمه‌شده‌ به‌ منظور محاسبه ...


179
ماده 66 قانون بیمه تامین اجتماعی : ... و غیره را پرداخت و طبق ماده 50 این قانون از ...


500
قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ... تأمین اجتماعی ‌ماده ...