297
4- غرامت‌ دستمزد بیمه‌شده‌ای‌ که‌ همسر یا فرزند یا پدر و ... (قانون تامین اجتماعی) ماده ...


65
ماده 62 قانون جدید تامین اجتماعی ... ماده-63-تامین-اجتماعی; ... حق بیمه تامین اجتماعی در سال 96 ...


462
ماده ۶۳ قانون تامین اجتماعی. در مورد بیماری ها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه‌بیمه‌ شده ...


972
در مورد بیماریها یا حوادث‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌بیمه‌شده‌ به‌ منظور محاسبه ...


406
ماده 63 – علاوه بر ... فردی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه بوده و سابقه پرداخت 720 روز حق بیمه را ...


750
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ 50 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی ... بیمه‌های‌ اجتماعی ... ماده 63 - روز ...


289
سعید نادری مشاور و کارشناس بیمه - ماده 66 قانون بیمه تامین اجتماعی - همراه با تیمی خبره در ...


462
‌ماده 3- تأمین اجتماعی ... کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 می ...


42
کارگزاری شماره 63 ... حق بیمه تامین اجتماعی مربوط ... ماده «١» قانون بیمه بیکاری مصوب ...


131
عدم ابطال مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی ... ماده 63 از ... بیمه، کار و تامین ...


804
... ماده 63 قانون ... بخشنامه تأمین اجتماعی درباره ... سازمان تأمین اجتماعی; قانون بیمه بیکاری ...


346
قانون بیمه های اجتماعی ... ‌ماده 1 - تأمین و ... در چند درصد درجه ازکارافتادگی بیمه شده. ‌ماده 63 ...


164
ارکان سازمان تأمین اجتماعی . ... کمک بارداریآخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 قانون می باشد.


392
63: بیمه نخبگان و استعداد های ... آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین ...


41
کمک بارداریآخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 ... در صورت فوت فرد در بیمه تامین اجتماعی ...


391
ماده‌ 3.تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع ... قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نماید ... ماده‌ 63.در مورد ...


362
کمک به اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی از ... کمک به اجرای ماده 66 قانون تامین ... به بیمه شدگان ...


394
... اساس قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار ... بیمه اجتماعی ... 63-قانون الحاق ...


324
قرارداد های مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می ...


591
آزمون استخدامی تامین اجتماعی ایران استخدام گام ... فعالیت امور بیمه ای ایرانیان خارج ...