825
طراحی ونقشه کشی صنعتی - ماشینکاری با امواج مافوق صوتusm - طراحی ونقشه کشی صنعتی و نرم افزارهای مربوطه


539
گرید hبرای ماشینکاری موادسخت * انطباق گریدها باگریدiso. دiso برای اینسرتها .


329
گرید hبرای ماشینکاری موادسخت * انطباق گریدها باگریدiso. دiso برای اینسرتها .


389
در سال 1969 شرکتی با نام Dassault در فرانسـه نرم افزاری بنام CATI برای نقشه کشی دوبُعدی و ماشینکاری با کمک کامپیوتر پایه گذاری نمود(شكل 3) و در سال 1975 این محصول به محیط سه بُعدی گسترش پیدا کرد و در آن ...