185
ارائه تعریف دفاع غیر نظامی در این نوشتار در حوزه پدافند غیر عامل ... امکان اجرای ماموریت ...


97
... حفظ اطلاعات» را شش مأموریت اصلی تعریف ... مباحث در پدافند غیر عامل به تناسب تأثیرات ...


494
پدافند غیر عامل. ... نوع جنگ هاست که در آن بااستفاده از ایجاد سازمان های غیردولتی با ماموریت ...


860
پدافند غیر عامل قسمت اول قصه های پادی و پوریا (وقوع زلزله) قصه های پادی و پوریا (مکان ...


964
آنچه به عنوان ماموریت اصلی در حوزه پدافند غیر عامل اهمیت دارد نقش آموزش و پرورش در فرهنگ ...


649
پدافند غیر عامل با ۲ ماموریت ... در استان حضور داشتند با اشاره به فلسفه پدافند غیر عامل ...


781
پدافند عامل و غیر عامل چیست ؟ ... امکان اجرای ماموریت در مکان تعیین شده موجود باشد.


447
پدافند غیر عامل، عنصری است پویا و متحرک؛ لذا باید ... آشنایی با مأموریت‌های قرارگاه ...


291
خبرگزاری فارس: معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به وظیفه سازمان پدافند غیرعامل در ...


294
مأموریت های عمده ; اهداف کلان ; راهبردها ... خبر: چهار گفتار در باب پدافند غیر عامل.


818
در پدافند غیر عامل دو موضوع اساسی بیوتروریسم و آگروتروریسم حوزه کشاورزی باید مد نظر قرار ...


247
... پدافند غيرعامل ... ماموریت ها ، برنامه ها و عملیات ها ... سامانه مدیریت پدافند غیر عامل شبکه ...


179
به بیان دیگر هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش ... در پدافند عامل مثل سیستم‌های ضدهوایی و ...


48
ماموریت. ارزش‌ها ... سازمان پدافند غیر عامل کشور با تکیه بر فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل ...


476
در کشور آلمان نیز توسعه پدافند غیر عامل ... با پیوستن بسیج به نیروهای مسلح، این ماموریت ...


249
فرهنگ سازی؛ ماموریت ... وی گسترش همکاری و همراهی اداره کل آموزش و پرورش با پدافند غیر عامل ...


824
پدافند غیر عامل و بخش بهداشت و ... ماموریت ورسالت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ...


259
مأموریت. کمیته پدافند غیر عامل استان مأموریت دارد به منظور برآورد تهدید، کاهش آسیب پذیریها ...


770
مواد مرتبط با پدافند غیرعامل در قانون برنامه 5 ساله پنجم . ماده 198. ماده 199. ماده 201. ... ماموریت.


499
ماموریت به دو وزارتخانه برای ... رییس سازمان پدافند غیر عامل با تاکید بر ضرورت بازنگری رشته ...