865
... و سپاس داشته و زیبنده ترین مراتب تقدیر و تشکر را از شما ... های امنا و هیئت های ...


544
متن های قابل استفاده در انواع تقدیر نامه شامل متن ... و تشکر:: متن تقدیر نامه ... متن تقدیر از ...


133
« سپاس نامه ... رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم آبفای جنوبغربی ... متن تقدیر نامه از رئیس ...


273
بانک تقدیرنامهمشتمل بر نمونه های متن تقدیر نامه های ... تقدیر و تشکر از ... سپاس نامه ...


452
... امتنان و سپاس داشته و زیبنده ترین مراتب تقدیر و تشکر را از شما ... هیئت امنا ...


557
... متن لوح تقدیر از ... تقدیر ورزشی, متن لوح تقدیر اداری, متن لوح تقدیر فرهنگی و هنری ...


932
متن تقدیر نامه ... آزمون استخدامی و مجوز هیئت امنا، از مهر ... و سپاس خدای را که تمام ...


614
متن لوح تقدیر از ... متن سپاس نامه متن انواع ... های کارشده و اطلاع از رویدادها ...


551
متن تقدیر نامه (انواع متن ... متن تقدیر نامه و سپاس از هیئت امنا, متن تقدیرنامه نمازگزاران ...


457
متن لوح تقدیر از خادم ... این لوح سپاس محضر سرشار از لطف و ... متن سپاس نامه متن ...


760
... میانرود توسط هیئت امنا،، کانون ... متن لوح تقدیر از امام جماعت ... نامه و تحقیق. بازی ...


947
متن تقدیر نامه هیئت امنا ... پس از حمد و سپاس خداوند متعال و درود و ... هئیت عاشقان اهل بیت ...


257
... در ifa pasargad-متن سپاس نامه ... نامه برای هیئت هیئت امنا ... از تقدیر نامه :: ...


137
نمونه متن لوح تقدیر از ... آیین نامه تقدير از ... باقری رییس مرکز هیئت امنا و هیئت ...


624
دبیرخانه هیات امنا ... تقدیر شد. متن تقدیر نامه ... و سپاس خود از ...


586
... نامه نگاری و متن نامه های ... اعضای هیئت امنا به منظور ... نامه-تقدیر-نامه-از ...


200
مصوبات هیئت امنا; ... گردهمایی و مراسم تقدیر از انجمن علمی ... شکر و سپاس فراوان به درگاه ...


957
نمونه متن استعفا نامه اداری: ... با تشکر و سپاس ... نمونه تقدیر نامه برای کارمندان بازنشسته:


589
... در مورد سيم پيچي و تعمير... پایان نامه : ... تقدیر نامه و سپاس از هیئت امنا - ... طراحی متن و ...


317
پیام تقدیر مشترک ریاست و معاون ... هیئت امنا; ... مراتب سپاس و قدرشناسی خود را از اقدام ...