484
... و سپاس داشته و زیبنده ترین مراتب تقدیر و تشکر را از شما ... های امنا و هیئت های ...


207
متن های قابل استفاده در انواع تقدیر نامه شامل متن تقدیرنامه های ادبی، تقدیر نامه های اداری، تقدیر نامه های درسی و ...


469
« سپاس نامه ... رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم آبفای جنوبغربی ... متن تقدیر نامه از رئیس ...


334
بانک تقدیرنامهمشتمل بر نمونه های متن تقدیر نامه های ... تقدیر و تشکر از ... سپاس نامه ...


684
هیئت امنا مسجد امام ... پايان نامه . سپاس و ستایش مر ... و رسمی. متن نامه اداری از سه قسمت ...


860
متن لوح تقدیر از ... متن سپاس نامه متن انواع ... های کارشده و اطلاع از رویدادها ...


909
... امتنان و سپاس داشته و زیبنده ترین مراتب تقدیر و تشکر را از شما ... هیئت امنا ...


863
... میانرود توسط هیئت امنا،، کانون ... متن لوح تقدیر از امام جماعت ... نامه و تحقیق. بازی ...


822
متن لوح تقدیر از خادم ... این لوح سپاس محضر سرشار از لطف و ... متن سپاس نامه متن ...


637
... متن لوح تقدیر از ... تقدیر ورزشی, متن لوح تقدیر اداری, متن لوح تقدیر فرهنگی و هنری ...


636
... متن لوح تقدیر از ... تقدیر ورزشی, متن لوح تقدیر اداری, متن لوح تقدیر فرهنگی و هنری ...


842
متن تقدیر نامه (انواع متن ... متن تقدیر نامه و سپاس از هیئت امنا, متن تقدیرنامه نمازگزاران ...


945
... متن سپاس نامه تندیس متن ... نامه برای هیئت هیئت امنا ... از تقدیر نامه ...


723
متن تقدیر نامه هیئت امنا ... پس از حمد و سپاس خداوند متعال و درود و ... هئیت عاشقان اهل بیت ...


718
(نامه تقدیر) ... دانشگاه به هیئت‌امنا ... راهی شبکه شهرستان شد و از آنجا هم و بعد از گذشت ...


440
مصوبات هیئت امنا; ایده‌ها و ... گردهمایی و مراسم تقدیر از انجمن علمی ... شکر و سپاس فراوان به ...


724
... نامه نگاری و متن نامه های ... اعضای هیئت امنا به منظور ... نامه-تقدیر-نامه-از ...


271
نمونه متن استعفا نامه اداری: ... با تشکر و سپاس ... نمونه تقدیر نامه برای کارمندان بازنشسته:


953
پیام تقدیر مشترک ریاست و معاون اجتماعی دانشگاه از بازماندگان مرحومه میترا رودان


581
بدنبال صدور مجوز جذب دستیار در رشته تخصصی طب اورژانس در مراکز آموزشی درمانی پورسینا و رازی ...